Mane domina: Paskolos Indėliai

KU "Taupa" mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
(iki 2023-10-01)

Naudinga

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

KREDITO UNIJOS “TAUPA”

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Patvirtinta 2018 m. gegužės 29 d.

(Kredito unijos valdybos posėdžio protokolas Nr. 2018/79)

1. Įvadas

1.1 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nustato mokėjimo paslaugų teikimo kredito unijoje “Taupa” (toliau – Kredito unija) sąlygas ir tvarką. Šios sąlygos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatytus mokėjimo paslaugų teikimo reikalavimus ir Lietuvos bankų asociacijos paskelbtas Rekomendacines mokėjimo paslaugų teikimo taisykles.

1.2 Sąlygos yra taikomos visiems su Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytu mokėjimo paslaugų teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos santykiams, atsiradusiems iki ir tebesitęsiantiems po šių sąlygų įsigaliojimo, bei atsiradusiems po šių sąlygų įsigaliojimo. Be šių sąlygų, su mokėjimo paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento taip pat reguliuoja įstatymai ir kiti teisės aktai, Kredito unijos paslaugų teikimo sąlygos ir kitos patvirtintos taisyklės (tvarkos), įkainiai, sutartys ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.3 Jei šių sąlygų ir po šių sąlygų įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų sutarčių dėl mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos sutarčių nuostatos. Jei šių sąlygų ir iki šių sąlygų įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų sutarčių dėl mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos šių sąlygų nuostatos.

1.4 Sąlygos yra sudedamoji visų sutarčių dalis. Sutarčių sudedamoji dalis taip pat yra įkainiai ir atitinkamos paslaugų teikimo sąlygos.

2. Mokėjimo paslaugų teikėja

2.1 Mokėjimo paslaugų teikėja – kredito unija “Taupa”, kodas 112040886, buveinės adresas – Kalvarijų g. 140, Vilnius LT-01115, Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ “Registrų centras” Juridinių asmenų registre. Kredito unijos priežiūros institucija – Lietuvos Bankas, suteiktos licencijos numeris 21.

2.2 Kredito unijos interneto tinklalapis www.taupa.lt. Šalys susitaria, kad šiose sąlygose nurodytos informacijos pateikimas šiame punkte nurodytame internetiniame tinklalapyje bus laikomas tinkamu informacijos pateikimu.

2.3 Kredito unijos elektroninio pašto adresas info@taupa.lt.

2.4 Jeigu šios sąlygos yra pateikiamos Kredito unijos interneto tinklalapyje www.taupa.lt, Kredito unijos duomenys nurodomi interneto tinklalapio skiltyje „Kredito unijos kontaktai“ arba sutartyse ir šiose sąlygose gali būti nenurodomi.

3. Sąvokos

3.1 Sąlygose vartojamų sąvokų reikšmė yra tokia, kaip toliau nurodyta, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl sąlygų konteksto:

3.1.1 Sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria Kredito unija įsipareigoja teikti Klientui mokėjimo paslaugas.

3.1.2 Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris mokėjimo nurodyme yra nurodytas mokėjimo operacijos lėšų gavėju.

3.1.3 Išrašas – Kredito unijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie mokėjimo sąskaitoje atliktas operacijas per tam tikrą laikotarpį.

3.1.4 Įkainiai – Kredito unijoje nustatyta tvarka patvirtinti Kredito unijos paslaugų ir operacijų įkainiai.

3.1.5 Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos mokėjimo paslaugomis kaip mokėtojas ir/ar gavėjas.

3.1.6 Komisinis atlyginimas – mokėjimo paslaugų teikėjo imamas atlyginimas (mokestis) už mokėjimo operaciją ir/ar su ja susijusias paslaugas.

3.1.7 Kredito pervedimas – mokėjimo paslauga, kai mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į gavėjo mokėjimo sąskaitą.

3.1.8 Kredito unija – kredito unija “Taupa”, kurios duomenys nurodyti sąlygų 2.1. – 2.3. punktuose.

3.1.9 Kredito unijos darbo diena – diena, kai Kredito unija vykdo veiklą, būtiną atliekant mokėjimo operaciją. Kredito unija mokėjimo nurodymus pervesti lėšas vykdo darbo dienomis. Kredito unijos darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

3.1.10 Mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) Kredito unijai įvykdyti mokėjimo operaciją.

3.1.11 Mokėjimo operacija – mokėtojo ar gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo įsipareigojimus, kuriais grindžiama operacija.

3.1.12 Mokėjimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) – mokėtojo sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją.

3.1.13 Mokėjimo paslaugos – Kredito unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme.

3.1.14 Mokėjimo paslaugų teikėjas – bet kuri kredito įstaiga ar kita mokėjimo paslaugas teikianti įstaiga.

3.1.15 Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir/arba tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti.

3.1.16 Mokėjimo sąskaita (sąskaita) – vieno ar kelių Klientų vardu atidaryta sąskaita Kredito unijoje, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti.

3.1.17 Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia atlikti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos.

3.1.18 Paslaugų teikimo sąlygos – sutartyje ir/ar Kredito unijos vidaus teisės aktais nustatytos konkrečios paslaugų teikimo sąlygos.

3.1.19 Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

3.1.20 Sąlygos – šios mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuojančios Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimą, su visais jų pakeitimais ir papildymais.

3.1.21 Šalys – Kredito unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

3.1.22 Unikalus identifikatorius – Kredito unijos suteiktas Klientui mokėjimo sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama mokėjimo operacijoje naudojama mokėjimo sąskaita, Kliento vardas pavardė, asmens kodas.

3.1.23 Užsienio valstybė – Valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė taip pat valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

3.2 Toliau sąlygose sąvokos Kredito unija ir Klientas yra vartojamos iš didžiosios raidės.

4. Sutarčių sudarymas

4.1 Atskirų (pavienių) ar pasikartojančių mokėjimo operacijų atlikimui Kredito unija reikalauja atidaryti Kredito unijoje mokėjimo sąskaitą.

5. Komisinis atlyginimas ir palūkanų normos

5.1 Už Kredito unijos atliktas mokėjimo operacijas ir / ar su jomis susijusias paslaugas Klientas moka Kredito unijai jos nustatyto dydžio komisinį atlyginimą.

5.2 Komisinio atlyginimo dydis nurodomas įkainiuose, paslaugų teikimo sąlygose ir/ar sutartyse. Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvyko savo mokėjimo prievolių Kredito unijai, Klientas privalo mokėti Kredito unijai įkainiuose, paslaugų teikimo sąlygose, sutartyse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir/ar palūkanas.

5.3 Komisinį atlyginimą Kredito unija turi teisę nurašyti iš Kliento mokėjimo sąskaitos, kurioje atliekama mokėjimo operacija. Kredito unija turi teisę nurašyti komisinį atlyginimą ir iš kitų Kredito unijoje atidarytų Kliento sąskaitų. Kredito unijos nustatytais atvejais komisinį atlyginimą Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prieš atliekant mokėjimo operaciją ar ją atlikus.

5.4 Jei mokėjimo operacija atliekama naudojant mokėjimo sąskaitą ir Kliento mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir komisiniam atlyginimui sumokėti, Kredito unija turi teisę mokėjimo operacijos neatlikti.

5.5 Jei šalys nesusitarė kitaip, komisinis atlyginimas mokamas įkainiuose nurodyta valiuta.

5.6 Kredito unija moka Klientui palūkanas už mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, jeigu taip nustatyta sutartyje arba įkainiuose. Palūkanos apskaičiuojamos už mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos mokėjimo sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu sutartimi šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento mokėjimo sąskaitą. Jeigu Kredito unija sumažina palūkanas už mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.

6. Naudojimasis mokėjimo paslaugomis

6.1 Pagrindinės mokėjimo paslaugų savybės yra apibrėžtos šiose sąlygose ir sutartyse.

6.2 Informacija, kuri turi būti pateikta mokėjimo nurodyme:

6.2.1 Kredito unija įskaito lėšas į mokėjimo sąskaitą ar nurašo iš jos pagal Kredito unijos gautame mokėjimo nurodyme nurodytą Kliento vardą pavardę/pavadinimą ir asmens/įmonės kodą. Jei be šio unikalaus identifikatoriaus mokėjimo nurodyme yra pateikta ir papildoma informacija, kredito unija atsako tik už mokėjimo operacijos vykdymą pagal mokėjimo nurodyme pateiktą unikalų identifikatorių. Jeigu lėšų įskaitymui į sąskaitą ar nurašymui iš sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas unikalus identifikatorius, mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių. Klientų pateikiami rašytiniai mokėjimo nurodymai turi atitikti Kredito unijos nustatytus reikalavimus. Jeigu Kredito unija nustato akivaizdų informacijos nesutapimą Kredito unijai pateiktame mokėjimo nurodyme, Kredito unija turi teisę nevykdyti tokios mokėjimo operacijos.

6.3 Kredito unija, vykdydama Kliento inicijuotus mokėjimo nurodymus, perduoda gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis). Kredito unija turi teisę nustatyti papildomą ir/ar kitą privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta Kredito unijai, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas. Tokia papildoma ir/ar kita informacija pateikiama paslaugų teikimo sąlygose, sutartyse, mokėjimo nurodymo blankuose ir t.t.

6.4 Sutikimo atlikti mokėjimo operaciją pateikimas ir mokėjimo operacijos atšaukimas:

6.4.1 Klientas sutikimą atlikti mokėjimo operaciją gali pateikti Kredito unijos nustatyta arba Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo atstovo. Klientas neturi teisės ginčyti Kredito unijos įvykdytos mokėjimo operacijos, jei mokėjimo nurodymas buvo pateiktas šiame punkte nustatytu būdu;

6.4.2 Kliento (mokėtojo) sutikimas atlikti mokėjimo operaciją pateikiamas iki mokėjimo operacijos atlikimo momento. Klientui (mokėtojui) ir Kredito unijai susitarus mokėjimo operacija gali būti autorizuota (t.y. gautas Kliento sutikimas) po mokėjimo operacijos įvykdymo;

6.4.3 Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna mokėtojo nurodytas gavėjas;

6.4.4 Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas ir Kredito unija;

6.4.5 Kredito unija turi teisę imti įkainiuose nustatyto dydžio komisinį atlyginimą už mokėjimo nurodymo atšaukimą;

6.4.6 Jeigu mokėjimo nurodymo suma grąžinama dėl ne nuo Kredito unijos priklausančių priežasčių (netikslūs mokėjimo nurodymo duomenys, uždaryta gavėjo sąskaita ir kt.), grąžinama suma įskaitoma į Kliento sąskaitą, Kliento sumokėti mokesčiai negrąžinami, sukauptos palūkanos už praleistą mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą nemokamos, o iš Kliento sąskaitos nurašomi su lėšų grąžinimu susiję mokesčiai ir išlaidos;

6.4.7 Klientas neturi teisės patikslinti Kredito unijai jau pateikto mokėjimo nurodymo duomenų.

6.5 Mokėjimo nurodymo gavimas Kredito unijoje:

6.5.1 Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dieną, jei mokėjimo nurodymas buvo gautas iki sąlygose nustatyto laiko momento. Jei mokėjimo nurodymas Kredito unijoje buvo gautas po sąlygose nurodyto laiko momento ar Kredito unijos ne darbo dieną, laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirmą Kredito unijos darbo dieną, einančią po mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos. Kredito unija turi teisę nurašyti mokėjimo nurodymo sumą iš Kliento mokėjimo sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dieną;

6.5.2 Kliento, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą, ir Kredito unijos susitarimu mokėjimo nurodymas gali būti pradėtas vykdyti konkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje arba, jei Klientas yra mokėtojas, dieną, kai Klientas pateikia lėšas Kredito unijai. Šiame punkte nurodytais atvejais laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje tą sutartą dieną. Jeigu sutarta diena nėra Kredito unijos darbo diena, tai mokėjimo nurodymas laikomas gautu kitą Kredito unijos darbo dieną;

6.5.3 Klientas gali pateikti Kredito unijai tik tokius mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurių Kredito unija ir Klientas yra susitarę. Kliento pateikiami mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Kredito unijos nustatytus reikalavimus tokio mokėjimo nurodymo pateikimui ir/ar mokėjimo nurodymo turiniui. Kliento pateikiami mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Mokėjimo nurodymo pateikėjas yra atsakingas už Kredito unijai pateikto mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Kredito unija neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir/ar prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Kredito unija, priklausomai nuo mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal mokėjimo nurodyme esančius duomenis;

6.5.4 Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą mokėjimo nurodymą, jeigu jai kyla pagrįstų abejonių, kad mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti. Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba dėl Kredito unijai pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita Kredito unijai priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą mokėjimo nurodymą ir/ar pateiktų Kredito unijai dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus. Siekdama apsaugoti teisėtus Kliento ir/ar Kredito unijos interesus, Kredito unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento atstovo mokėjimo nurodymų, kol yra tikrinami Kliento atstovo įgalinimus patvirtinantys dokumentai. Šiame punkte paminėtais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento, Kredito unijos ir/ar kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Kredito unija neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą mokėjimo nurodymą;

6.5.5 Klientas turi užtikrinti, kad jo sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento mokėjimo nurodymo įvykdymui. Jeigu Kliento mokėjimo nurodymo pateikimo momentu sąskaitoje nėra pakankamai lėšų reikiama valiuta, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti tokį mokėjimo nurodymą, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip;

6.5.6 Prieš vykdydama Kliento pateiktą mokėjimo nurodymą, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento mokėjimo nurodymą;

6.5.7 Kredito unija turi teisę iš dalies arba visiškai perduoti Kliento pateikto mokėjimo nurodymo vykdymą tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Kliento interesai ir/ar mokėjimo nurodymo vykdymo esmė;

6.5.8 Kredito unija nepriima ir/ar nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdymą) Kliento mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Kliento sąskaitoje, jei sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu, taip pat tada, kai Kliento atliekamos operacijos stabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Kredito unijos nepriklausančių ir Kredito unijos nekontroliuojamų priežasčių;

6.5.9 Kredito unija, nepriėmusi ar atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą mokėjimo nurodymą, apie tai praneša Klientui, grąžina jam mokėjimo nurodymą ir nurodo grąžinimo priežastį, ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Mokėjimo nurodymas, kurį Kredito unija atsisakė įvykdyti, yra laikomas negautu. Jeigu Kredito unijos atsisakymas įvykdyti Kliento pateiktą mokėjimo nurodymą yra objektyviai pagrįstas, už Kredito unijos pranešimą apie tokį atsisakymą Klientas privalo mokėti Kredito unijai įkainiuose nustatyto dydžio komisinį atlyginimą;

6.5.10 Kredito unija neatsako už Kliento nurodymų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nevykdymą;

6.5.11 Kliento mokėjimo nurodymus Kredito unija vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kredito unija neatsako už mokėjimo nurodymų neįvykdymą, jei Klientas, pateikdamas Kredito unijai mokėjimo nurodymus, nesilaikė įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės;

6.5.12 Jeigu mokėjimo nurodymus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys ar sutartyje nustatyta Kredito unijos teisė nurašyti Kliento Kredito unijai mokėtinas lėšas iš sąskaitos arba tvarkyti Kliento sąskaitą, Kredito unija Kliento mokėjimo nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus nurodymus ir / ar iš sąskaitos nurašo Kliento Kredito unijai pagal sutartis mokėtinas sumas;

6.5.13 Kredito unija turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Kredito unija sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Kredito unija gali pateikti Klientui ir/ar tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus mokėjimo nurodymus ir/ar įvykdytas mokėjimo operacijas.

6.6 Mokėjimo paslaugų suteikimo terminai:

6.6.1 Jei kredito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo sąskaitą tą pačia darbo dieną, jei gavėjo sąskaita yra Kredito unijoje. Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje tą Kredito unijos darbo dieną iki 12 val. Jei mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Kredito unijos ne darbo dieną, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną.

6.6.2 Jei lėšos pervedamos į užsienio valstybes (jeigu Kredito unija teikia tokią paslaugą) ir kai Klientas yra mokėtojas, mokėjimo operacijos įskaitymo į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą terminai nenustatomi, išskyrus įkainiuose nustatytus atvejus.

6.6.3 Jei Klientas yra gavėjas, Kredito unija mokėjimo operacijos sumą įskaito į Kliento mokėjimo sąskaitą ne vėliau, negu Kredito unijos darbo dieną, kurią mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Kredito unijos sąskaitą. Jei Klientas yra gavėjas, Kredito unija užtikrina galimybę Klientui naudotis mokėjimo operacijos suma mokėjimo sąskaitoje iš karto, kai ta suma įskaitoma į Kredito unijos sąskaitą ir Kredito unija gauna visą tam reikalingą informaciją, jeigu lėšos gautos iki Kredito unijos darbo dienos pabaigos.

6.6.4 Jei Klientas yra gavėjas, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento ar per Klientą inicijuotas mokėjimo nurodymas būtų perduotas mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui per Kliento ir Kredito unijos sutartą terminą.

6.6.5 Jei į Kliento mokėjimo sąskaitą įmokami grynieji pinigai mokėjimo sąskaitos valiuta, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti iš karto gavus lėšas.

6.6.6 Jei Klientas yra mokėtojas, nurašymo iš Kliento mokėjimo sąskaitos data yra ne ankstesnė negu momentas, kai Kredito unija mokėjimo operacijos sumą nurašo iš tos mokėjimo sąskaitos.

6.6.7 Kitų mokėjimo paslaugų įvykdymo trukmė nustatoma sutartyse, paslaugų teikimo sąlygose, įkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose).

6.6.8 Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose), taip pat Kredito unijos vidaus teisės aktais gali būti nustatytas maksimalus mokėjimo operacijų išlaidų limitas.

7. Mokėjimo paslaugų vartotojui teikiama informacija

7.1 Informacija apie atliekamas atskiras mokėjimo operacijas:

7.1.1 Kredito unija iki Kliento (mokėtojo) inicijuotos atskiros mokėjimo operacijos pradžios Kliento prašymu privalo suteikti jam informaciją apie ilgiausią tos mokėjimo operacijos vykdymo laiką (nurodyta šių sąlygų 6.6 punkte), mokėtiną komisinį atlyginimą ir apie tai, kaip išskaidyta komisinio atlyginimo suma (nurodoma įkainiuose). Su minėta informacija Klientas taip pat gali susipažinti Kredito unijos padalinyje.

7.2 Kredito unija išraše nurodo šią informaciją apie toliau pateiktas mokėjimo operacijas:

7.2.1 apie iš Kliento mokėjimo sąskaitos nurašytas atskirų mokėjimo operacijų sumas:

7.2.2 informaciją, pagal kurią Klientas atpažįstą kiekvieną mokėjimo operaciją, ir su gavėju susijusią informaciją;

7.2.3 mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš mokėjimo sąskaitos arba mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;

7.2.4 komisinio atlyginimo už mokėjimo operaciją sumą ir kaip išskaidyta komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (mokėtojo) mokamas palūkanas;

7.2.5 nurašymo iš mokėjimo sąskaitos datą.

7.3 Apie į Kliento mokėjimo sąskaitą įskaitytas atskirų mokėjimo operacijų sumas:

7.3.1 informaciją, pagal kurią Klientas (gavėjas) atpažįstą mokėjimo operaciją ir mokėtoją, taip pat kartu su mokėjimo operacija persiųstus mokėjimo nurodymo duomenis;

7.3.2 mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria suma įskaitoma į Kliento mokėjimo sąskaitą;

7.3.3 komisinio atlyginimo už mokėjimo operaciją sumą ir tai, kaip išskaidyta komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (gavėjo) mokamas palūkanas;

7.3.4 įskaitymo datą.

7.4 Klientas gali gauti išrašą tokiais būdais:

7.4.1 atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo;

7.4.2 Kredito unijai pateikiant Klientui išrašus paštu ar kitu sutartu būdu pagal atitinkamą tarp Kliento ir Kredito unijos sudarytą sutartį ir/ar Kliento prašymą (paraišką, anketą ir pan.).

7.5 Už Kliento prašymu teikiamą papildomą informaciją, negu nustatyta šių sąlygų 7.1, 7.2, 7.3 punktuose, už dažnesnį išrašų pateikimą ar jų pateikimą (perdavimą) kitokiu būdu ar priemonėmis nei nustatyta aukščiau šiame 7.4 punkte, Klientas privalo mokėti įkainiuose nustatyto dydžio komisinį atlyginimą.

8. Bendravimo (komunikavimo) tarp mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo taisyklės

8.1 Visi šalių viena kitai perduodami pranešimai, išrašai, ataskaitos, pažymos, patvirtinimai ir bet kokia kita informacija, įskaitant Kredito unijos paslaugų teikimo sąlygas (toliau – pranešimai) turi būti paprastos rašytinės formos (t.y. surašomas atitinkamas dokumentas), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/ar sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nustatytus atvejus, kai pranešimai gali būti perduodami žodžiu arba turi būti notarinės formos. Rašytinės formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio ryšio priemones (faksą, internetą ir kt.).

8.2 Kredito unija perduoda pranešimus Klientui asmeniškai arba viešojo skelbimo būdu:

8.2.1 Perduodami asmeniškai Kredito unijos pranešimai įteikiami ar pasakomi Klientui tiesiogiai, o taip pat siunčiami paštu, elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijų priemonėmis. Jeigu pranešimas perduodamas žodžiu, Kredito unija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą;

8.2.2 Perduodami viešojo skelbimo būdu Kredito unijos pranešimai patalpinami Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinių patalpose bei gali būti patalpinami Kredito unijos interneto tinklalapyje www.taupa.lt .

8.3 Kliento perduodami pranešimai Kredito unijai įteikiami ar pasakomi tiesiogiai įgaliotiems Kredito unijos darbuotojams, o taip pat siunčiami paštu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu. Jei Klientas perduoda pranešimą žodžiu, Kredito unija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą ir/ar reikalauti, kad toks pranešimas būtų pateiktas rašytine forma.

8.4 Kredito unija privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką Kredito unijos interneto tinklalapio veikimą (tiek, kiek tai priklauso nuo Kredito unijos). Tačiau Kredito unija turi teisę tobulinti savo informacines sistemas ir šalinti pastebėtus gedimus, net jei tai gali sukelti ir/ar sukelia informacijos ir/ar paslaugų teikimo klientams sutrikimus. Kredito unija privalo planuoti naudojamų informacinių sistemų tobulinimo bei jų gedimų šalinimo darbus ir, esant galimybei, privalo juos atlikti nakties metu. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Kredito unija, siekdama išvengti galimų Kliento ir/ar savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinių sistemų gedimus bet kuriuo paros metu. Informacinių sistemų gedimų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Kredito unijos naudojamų informacinių sistemų tobulinimo ir/ar jų gedimų šalinimo metu sustabdomas visų Kredito unijos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinių sistemų pagalba, vykdymas.

8.5 Kiekviena šalis turi teisę pasirinkti pranešimo perdavimo būdą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/ar sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) įsakmiai nustatytus atvejus. Viešojo skelbimo būdu perduotas Kredito unijos pranešimas laikomas tinkamai perduotu ir įteiktu Klientui, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/ar sutartyse įsakmiai nustatytus atvejus, kai Kredito unija privalo perduoti pranešimą Klientui asmeniškai. Informacija, kuri sudaro Kredito unijos paslaptį, gali būti perduodama tik asmeniškai.

8.6 Šalių perduoti pranešimai laikomi gautais:

8.6.1 jei pranešimas perduotas žodžiu (tame tarpe telefonu) – jo pasakymo momentu;

8.6.2 jei pranešimas įteiktas tiesiogiai – jo įteikimo dieną;

8.6.3 jei pranešimas išsiųstas paštu – praėjus 5 kalendorinėms dienoms (siunčiant už/iš Lietuvos Respublikos ribų – 14 kalendorinių dienų) po jo išsiuntimo dienos;

8.6.4 jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu, kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroninio ryšio priemonėmis – jo išsiuntimo (perdavimo) dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba artimiausią darbo dieną, jei išsiuntimo (perdavimo) dieną jis buvo gautas ne darbo valandomis;

8.6.5 jei pranešimas perduotas viešojo skelbimo būdu – jo paskelbimo dieną;

8.6.6 jei gavėjas patvirtino ankstesnį, negu nurodyta pirmiau, pranešimo gavimą – patvirtintą gavimo dieną.

8.7 Vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti rekvizitai (toliau – kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyti siunčiant šalių pranešimus, nurodomi sutartyse ar kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.).

8.8 Jeigu Kredito unija yra sudariusi tam tikrą sutartį su daugiau nei vienu Klientu (pvz.: sąskaita atidaryta dviejų ar daugiau asmenų vardu), Kredito unija turi teisę perduoti su tokia sutartimi susijusius pranešimus bet kuriam iš tokių Klientų, ir toks Klientas gautą pranešimą privalo nedelsdamas perduoti kitiems minėtą sutartį su Kredito unija sudariusiems asmenims.

8.9 Jeigu sutartyje arba kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nėra Kliento kontaktinių duomenų, Kredito unija turi teisę perduoti pranešimą naudodamasi paskutiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutartyje nėra Kredito unijos kontaktinių duomenų, Klientas turi teisę perduoti pranešimą naudodamasis Kredito unijos interneto tinklalapyje nurodytais Kredito unijos kontaktiniais duomenimis.

8.10 Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius kontaktinių duomenų keitimą. Neatlikus šių pareigų laikoma, kad pranešimas, išsiųstas remiantis paskutiniaisiais kitai šaliai nurodytais duomenimis, yra išsiųstas tinkamai, o bet kokia prievolė, įvykdyta remiantis šiais duomenimis, yra įvykdyta tinkamai. Kredito unija apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą turi teisę informuoti viešojo skelbimo būdu.

8.11 Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant sutartį. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius apie: Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pasikeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą bei iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.

8.12 Sutartyje gali būti nustatyta, kad šalys privalo periodiškai perduoti viena kitai tam tikrus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymu.

8.13 Jei Klientas negauna iš Kredito unijos pranešimų, kuriuos jis turėjo gauti iš Kredito unijos pagal Sutartį arba dėl kurių gavimo pateikė Kredito unijai atskirą prašymą, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Kredito uniją.

8.14 Klientas, gavęs iš Kredito unijos pranešimą, privalo nedelsdamas patikrinti esančios pranešime informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų – nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją. Šis punktas netaikomas Kredito unijos pranešimams, kurie pagal savo esmę, sutartį ar Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi būti tikrinami ir/ar tvirtinami Kliento.

8.15 Kredito unijos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Kredito unijos pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Kredito unijos pranešime yra aiškiai įvardyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas.

8.16 Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją elektroniniu paštu.

8.17 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai skelbiami, sutartys sudaromos lietuvių kalba. Klientui pageidaujant ir Kredito unijai sutikus, sutartys gali būti sudaromos anglų ar kitomis kalbomis. Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų sutarties vertimo išlaidas į užsienio kalbą.

8.18 Perduodami asmeniškai Klientui Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba. Kredito unija taip pat turi teisę sudaryti šiuos pranešimus ta kalba, kuria sudaryta sutartis. Kredito unijai sutikus, Kredito unijos pranešimai gali būti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba. Viešojo skelbimo būdu perduodami Kredito unijos pranešimai, kurie talpinami Kredito unijos interneto tinklalapyje, ir visi kiti Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba.

8.19 Kliento pranešimai Kredito unijai turi būti sudaromi lietuvių kalba. Kredito unijai sutikus, Kliento pranešimas gali būti sudaromas kita kalba, tačiau tokiu atveju Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų pranešimo vertimo į lietuvių kalbą išlaidas.

8.20 Jei sutarties ar kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.

8.21 Kredito unijai pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių ir/ar kita Kredito unijos nurodyta kalba. Jei Kredito unijai pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, tai Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių ir/ar kitą Kredito unijos nurodytą kalbą Kredito unijai priimtino kompetentingo vertėjo. Kredito unija taip pat turi teisę pareikalauti, kad vertėjo parašo tikrumas būtų patvirtintas notaro.

8.22 Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

8.23 Klientas turi teisę bet kada Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinyje susipažinti su galiojančia mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, įkainių, redakcija.Minėti dokumentai gali būti skelbiami ir Kredito unijos interneto tinklalapyje, o jų nepaskelbus ir gavus atskirą Kliento prašymą, turi būti pateikti Klientui raštu arba naudojant kitą Kredito unijai priimtiną patvariąją laikmeną.

9. Apsaugos ir taisomosios priemonės

9.1 Klientas privalo nedelsdamas raštu pranešti Kredito unijai apie savo asmenį liudijančio dokumento vagystę ar praradimą. Šis reikalavimas nustatytas siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos. Negavusi tokio pranešimo laiku, Kredito unija neatsako už pasekmes, kurios gali kilti, jeigu prarastu asmens dokumentu ar jame esančiais duomenimis pasinaudos kiti asmenys.

9.2 Mokėjimo operacija laikoma autorizuota (patvirtinta) tik tada, kai Klientas duoda sutikimą ją vykdyti. Šio sutikimo davimo forma ir tvarka nustatoma sutartyje ir šiose sąlygose. Klientas gali autorizuoti mokėjimo operaciją iki jos vykdymo arba ją įvykdžius, jeigu taip susitarė Klientas ir Kredito unija. Jeigu pirmiau nurodyto sutikimo nėra, laikoma, kad mokėjimo operacija yra neautorizuota.

9.3 Sužinojusi apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Kredito unija nedelsdama, bet ne vėliau kaip iki kitos kredito unijos darbo dienos pabaigos grąžina neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą, išskyrus atvejus, kai įtariamas mokėtojo sukčiavimas.

9.4 Tais atvejais, kai yra nustatoma, kad mokėjimo priemone buvo pasinaudota neteisėtai (prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimas/neteisėtas Mokėjimo priemonės pasisavinimas), mokėtojui gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 ( penkiasdešimties) eurų.

9.5 Klientas bet kuriuo metu iki laiko, po kurio negalima atšaukti mokėjimo operacijos, gali panaikinti sutikimą atlikti mokėjimo operaciją. Sutikimas atlikti kelias mokėjimo operacijas taip pat gali būti atšauktas, tokiu atveju visos būsimos mokėjimo operacijos laikomos neautorizuotomis. Jeigu mokėjimo nurodymui įvykdyti mokėjimo nurodymą inicijuojantis asmuo nurodo unikalų identifikatorių, toks mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių. Kredito unija, įskaitydama lėšas į mokėjimo sąskaitą ar nurašydama iš jos pagal Kredito unijos gautame mokėjimo nurodyme pateiktą unikalų identifikatorių, turi teisę, tačiau neprivalo tikrinti, ar toks unikalus identifikatorius atitinka kitus sąskaitos savininko duomenis. Jeigu lėšų įskaitymui į sąskaitą ar nurašymui iš sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas unikalus identifikatorius, mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių. Jeigu Kredito unija nustato akivaizdų informacijos nesutapimą Kredito unijai pateiktame mokėjimo nurodyme, Kredito unija turi teisę nevykdyti tokios mokėjimo operacijos.

9.6 Vykdant pavedimus į užsienio valstybes (jeigu Kredito unija teikia tokią paslaugą) ir kai Klientas yra mokėtojas, Kredito unija neatsako už tai, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas mokėjimo operacijos tinkamam įvykdymui (lėšų įskaitymui į gavėjo mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį unikalų identifikatorių nei reikalaujama pagal IBAN standartą, ir/ar jis bus pateiktas neteisingas, ir/ar tokiame mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas unikalus identifikatorius.

9.7 Jeigu mokėjimo nurodymą inicijuojančio asmens nurodytas unikalus identifikatorius yra klaidingas, Kredito unija neatsako už mokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Jei gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina mokėjimą, Kredito unija turi teisę imti iš Kliento įkainiuose nustatyto dydžio komisinį atlyginimą už lėšų grąžinimą.

9.8 Jei lėšos pervedamos į užsienio valstybes (jeigu Kredito unija teikia tokią paslaugą) ir kai Klientas yra mokėtojas, mokėjimo operacijos įskaitymo į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą terminai nenustatomi, išskyrus įkainiuose nustatytus atvejus.

9.9 Jeigu Klientas nurodo ne tik unikalų identifikatorių, bet ir pateikia papildomos informacijos, Kredito unija atsako tik už mokėjimo operacijų atlikimą pagal Kliento nurodytą unikalų identifikatorių.

9.10 Jei Klientas (mokėtojas) inicijavo mokėjimo nurodymą, Kredito unija atsako jam už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą. Jei Kredito unija gali įrodyti Klientui (mokėtojui) ir tam tikrais atvejais gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo operacijos sumą, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos įvykdymą.

9.11 Jei Kredito unijai, kaip Kliento (mokėtojo) mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 9.10 punktą, ji nedelsdama grąžina Klientui (mokėtojui) neatliktos arba netinkamai atliktos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.

9.12 Jei Kredito unijai, kaip Kliento (gavėjo) mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 9.10 punktą, ji nedelsdama įskaito mokėjimo operacijos sumą į Kliento (gavėjo) mokėjimo sąskaitą ir / arba sudaro Klientui (gavėjui) galimybę ja disponuoti.

9.13 Už pavėluotą mokėjimo operacijos atlikimą ar nepagrįstą lėšų sąskaitoje apribojimą dėl Kredito unijos kaltės, Klientui pareikalavus, Kredito unija moka Klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pavėluotai atliktos ar nepagrįstai dėl Kredito unijos kaltės apribotos mokėjimo operacijos sumos.

9.14 Kredito unija neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, pelną ar pan.), susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija. Kredito unija atsako tik už Kliento tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Kredito unijos kaltės. Kredito unija neatsako už gavėjo ir mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik pretenzijas dėl Kredito unijos prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

9.15 Jeigu Klientui (mokėtojui) inicijavus mokėjimo nurodymą mokėjimo operacija neatliekama ar atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėja, visais atvejais Kliento (mokėtojo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemonių atsekti mokėjimo operaciją ir pranešti Klientui (mokėtojui) paieškos rezultatus.

9.16 Kredito unijos ar Kliento atsakomybė netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytoms aplinkybėms, kurių asmuo, prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai tai nustato kiti Kredito unijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

9.17 Klientas, pastebėjęs, kad į jo sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai. Tokiais atvejais, Klientas, kaip be pagrindo gavęs mokėjimo operacijos lėšas, neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai pervestomis lėšomis ir privalo tokias lėšas nedelsdamas pervesti į Kredito unijos nurodytą sąskaitą.

9.18 Kredito unija turi teisę dėl savo kaltės klaidingai į sąskaitą įskaitytas lėšų sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio mokėjimo operacijos lėšas, atskiro sutikimo nurašyti jas iš sąskaitos ir pervesti teisėtam jų gavėjui. Jei Kliento sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas be išlygų įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo dienos grąžinti klaidingai įskaitytas lėšas Kredito unijai.

9.19 Vykdant mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į sąskaitą įnešamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o paimdamas iš sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos gavęs, ir nedelsdamas pateikti Kredito unijai bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe.

9.20 Klientui žinoma, kad vykdant Kliento (mokėtojo) Kredito unijai pateiktą mokėjimo nurodymą, užsienio šalyse veikiančios kredito įstaigos ir mokėjimo sistemos gali būti įpareigotos tos valstybės, kurioje veikia, vietos įstatymais atskleisti informaciją apie Klientą (mokėtoją) kompetentingoms valstybės institucijoms.

10. Sutarčių, sąlygų ir įkainių keitimas

10.1 Sąlygas, įkainius ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas nustato Kredito unija. Kredito unija turi teisę vienašališkai pakeisti su Klientu sudarytą sutartį, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas ar įkainius. Apie sutarties, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar įkainių pakeitimą Kredito unija informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas apie sutarties ir/ar mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, ir/ar įkainių pakeitimą sudaromas raštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną ir perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką sutarties ir/ar mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, ir/ar įkainių pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Kredito unija turi teisę šiame punkte aukščiau nustatyta tvarka vienašališkai keisti sutartį nepriklausomai nuo sutarties sąlygų, t.y. nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teisė yra nustatyta sutartyje ir/ar sutartyje yra numatyta kitokia jos keitimo tvarka.

10.2 Klientui nepasinaudojus teise nutraukti sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir netenka teisės pareikšti Kredito unijai savo nesutikimo ir/ar pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.

10.3 Kitos sutartys dėl mokėjimo paslaugų teikimo gali būti keičiamos jose nustatyta tvarka.

11. Klientų teisių gynimas

11.1 Sąlygoms, įkainiams, paslaugų teikimo sąlygoms ir šalių sudarytoms sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2 Klientų prašymus / skundus dėl Kredito unijos veiksmų, kuriais Kredito unija galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių, reglamentuojančių mokėjimo paslaugų teikimą, reikalavimus ir / ar Kliento teisėtus interesus, nagrinėja Kredito unija. Ginčai sprendžiami derybų keliu.

11.3 Kredito unija privalo išnagrinėti rašytinius Kliento prašymus (skundus) ir raštu jam atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai ar kiti su mokėjimo paslaugų teikimu susiję Kredito unijai privalomi aktai nustato kitokį terminą. Jeigu Kredito unija per šiame punkte nurodytą terminą negali Klientui pateikti atsakymo į prašymą / skundą, Kredito unija informuoja Klientą apie priežastis ir nurodo, kada Klientui bus pateiktas atsakymas.

11.4 Klientų prašymus (skundus) Kredito unija nagrinėja nemokamai.

11.5 Jeigu Kredito unijos atsakymas į Kliento prašymą (skundą) netenkina Kliento ar jam nebuvo atsakyta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją (Lietuvos banką) arba į teismą įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įstatymų nustatyta tvarka.