Mane domina: Paskolos Indėliai

KU "Taupa" mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
(nuo 2023-10-01)

Naudinga

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

KREDITO UNIJOS “TAUPA”

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Patvirtinta: valdybos posėdžio protokolu. Valdybos pirmininkas Linas Songaila.

Dokumentas parengtas pagal: 2023-06-14 d. LCKU valdybos posėdžio protokolu patvirtintos kredito unijos „Taupa“ mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato bendrąsias mokėjimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų teikimo Kredito unijoje sąlygas ir tvarką, Mokėjimo operacijų atlikimo sąlygas, Kliento ir Kredito unijos teises bei pareigas ir atsakomybę, susijusias su Mokėjimo paslaugomis. Šios sąlygos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nustatytus mokėjimo paslaugų teikimo reikalavimus.

1.2 Sąlygos taikomos visiems su Mokėjimo paslaugų teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos dalykiniams santykiams atsirandantiems pagal Sutartis, nepriklausomai nuo to, kokiomis Kredito unijos Mokėjimo paslaugomis Klientas naudojasi.

1.3 Sąlygas vienašališkai nustato Kredito unija. Klientui naudojantis Kredito unijos teikiamomis mokėjimo paslaugomis, Klientui taikoma mokėjimo paslaugų suteikimo dieną galiojanti Sąlygų redakcija.

1.4 Be šių Sąlygų, su Mokėjimo paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento taip pat reguliuoja įstatymai ir kiti teisės aktai ir kitos Kredito unijos patvirtintos taisyklės (tvarkos), Įkainiai, Paslaugų teikimo sąlygos, Bendroji sutartis, Sutartys dėl konkrečių paslaugų teikimo, jei tokios taikomos, ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.5 Klientas su Sąlygomis, Įkainiais ir Paslaugų teikimo sąlygomis turi susipažinti prieš sudarydamas Bendrąją sutartį arba, jei Bendroji sutartis jau sudaryta, prieš pradėdamas naudotis Kredito unijos paslaugomis (pvz., prieš pateikiant Mokėjimo nurodymą).

1.6 Su Sąlygomis ir Įkainiais Klientas gali susipažinti Kredito unijos interneto svetainėje arba Kredito unijos klientų aptarnavimo padaliniuose. Kliento prašymu jam gali būti įteiktas Sąlygų, Įkainių ir Paslaugų teikimo sąlygų egzempliorius. Sąlygos yra sudedamoji Kredito unijos ir Kliento sudarytos Sutarties dėl konkrečios mokėjimo paslaugos dalis. Jei šių Sąlygų ir po šių Sąlygų įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų sutarčių dėl Mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos Sutarčių nuostatos. Jei šių Sąlygų ir iki šių Sąlygų įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų sutarčių dėl mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos šių Sąlygų nuostatos.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjas

2.1 Mokėjimo paslaugų teikėjas – Kredito unija „Taupa“, juridinio asmens kodas 112040886, buveinės adresas Kalvarijų g. 140, Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kredito unijos priežiūros institucija – Lietuvos bankas (adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 2680029, faks. +370 5 2628124, elektroninio pašto adresas: info@lb.lt, interneto svetainė: www.lb.lt), jos išduotos licencijos numeris – Nr. 21. Kredito unijos elektroninio pašto adresas –

3. Sąvokos

3.1. Sąlygose vartojamų sąvokų reikšmė yra tokia, kaip toliau nurodyta, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl sąlygų konteksto:

1) Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kuria Kredito unija tikrina mokėjimo paslaugų vartotojo tapatybę arba mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą.

2) Bendroji sutartis – Sutartis, reglamentuojanti atskirų ir paskesnių Mokėjimo operacijų vykdymą, kurioje gali būti numatyta pareiga atidaryti mokėjimo sąskaitą ir jos atidarymo, naudojimo, tvarkymo ir uždarymo sąlygos (pvz. Mokėjimo sąskaitos sutartis).

3) Gavėjas – Klientas, kuris Mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas

4) Išrašas – Kredito unijos parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas per tam tikrą laikotarpį.

5) Įkainiai – Kredito unijoje nustatyta tvarka patvirtinti Kredito unijos teikiamų paslaugų ir produktų įkainiai.

6) Internetinė bankininkystė – priemonė, kurios pagalba Mokėjimo paslaugos teikiamos naudojantis Kredito unijos naudojama Kredito unijos paslaugų teikimo internetu sistema „i-Unija“, pagal Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį. 2

7) Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi arba yra išreiškęs norą naudotis Kredito unijos teikiamomis Mokėjimo paslaugomis kaip Mokėtojas ir (ar) Gavėjas.

8) Komisinis atlyginimas – Kredito unijos imamas atlyginimas (mokestis) už Mokėjimo operaciją ir (ar) su ja susijusias paslaugas, su Mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis.

9) Komisinio atlyginimo ataskaita – Kredito unijos paruoštas ir pateiktas nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Mokėjimo sąskaitoje sumokėtas ir gautas palūkanas bei visus sumokėtus Komisinius atlyginimus, susijusius su naudojimusi Mokėjimo sąskaita.

10) Kredito pervedimas – Mokėjimo paslauga, kai vadovaudamasi Kliento (Mokėtojo) pateiktu Mokėjimo nurodymu Kredito unija, kurioje Klientas (Mokėtojas) turi Mokėjimo sąskaitą, perveda Mokėjimo operacijos arba kelių Mokėjimo operacijų lėšas iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos į gavėjo Mokėjimo sąskaitą. Jeigu Kredito pervedimas yra atliekamas eurais Lietuvos Respublikoje ar į kitas SEPA erdvei priklausančias valstybes, toks Kredito pervedimas laikomas Kredito pervedimu SEPA. Visais kitais atvejais Kredito pervedimas laikomas Kredito pervedimu ne SEPA.

11) Kredito unija – Mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio duomenys nurodyti Sąlygų 2.1 punkte.

12) Kredito unijos darbo diena – Kredito unijos nustatyta diena, kurią Kredito unija, dalyvaudama vykdant Mokėjimo operaciją, vykdo tokiai Mokėjimo operacijai atlikti būtiną veiklą. Skirtingoms Paslaugoms teikti ir (ar) skirtingoms Mokėjimo operacijoms vykdyti Kredito unija gali nustatyti skirtingas Kredito unijos darbo dienas. Jeigu Įkainiuose, Paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nenustatyta kitaip, Kredito unijos darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

13) Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo paslauga, kai Kliento prašymu, pateiktu Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, Mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš Mokėjimo sąskaitos, atidarytos Kredito unijoje.

14) Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Mokėjimo inicijavimo paslaugą.

15) Mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo Mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją .

16) Mokėjimo operacija – mokėtojo, mokėtojo vardu arba gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.

17) Mokėjimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) – Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją.

18) Mokėjimo paslaugos – Kredito unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Mokėjimų įstatyme.

19) Mokėjimo paslaugų teikėjas – subjektas, kuris pagal Mokėjimų įstatymą turi teisę teikti mokėjimo paslaugas.

20) Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (ar) tam tikros procedūros, įskaitant mokėjimo programėlę, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti.

21) Mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių asmenų vardu atidaryta sąskaita, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti.

22) Mokėjimų įstatymas – Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.

23) Mokėtojas – Klientas, kuris turi Mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti iš jos Mokėjimo nurodymus arba Klientas, kuris pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos.

24) Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nustato Kredito unija ar Kredito unijos nurodytas viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.

25) Paslaugų teikimo sąlygos – Klientui Kredito unijos teikiamos konkrečios mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

26) Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Klientui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

27) Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Kredito unija ir Klientas.

28) Pirkimas internetu kortele – mokėjimo kortelės funkcionalumas, leidžiantis atsiskaityti kortele už prekes ir paslaugas internete, naudojantis mokėjimo kortelės duomenimis, ir, kur taikoma, užtikrinanti papildomą mokėjimo kortelių naudotojų identifikavimą „ „Mastercard SecureCode“ sistemoje.

29) Sąlygos – šios Kredito Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos su visais jų pakeitimais ir papildymais.

30) Sąskaitos informacijos paslauga – mokėjimo paslauga, kai Kliento prašymu per Sąskaitos informacijos paslaugos teikėją internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Kliento turimas Mokėjimo sąskaitas Kredito unijoje arba pas kitus Mokėjimo paslaugų teikėjus.

31) Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Sąskaitos informacijos paslaugą.

32) Sutartis – bendrai vartojama sąvoka, kuri apima Šalių sudarytas sutartis ar kitų su Mokėjimo paslaugomis susijusių paslaugų sutartis (pvz. mokėjimo, kortelės sutartis, periodinio kredito pervedimo sutartis, Bendroji sutartis, Vienkartinio mokėjimo sutartis), jei tokios būtų, ir pan.

33) Sutikimas – Kliento sutikimas Mokėjimo operacijai inicijuoti ir (ar) įvykdyti ar kitai Mokėjimo paslaugai teikti.

34) Šalis – Klientas ar Kredito unija atskirai; Šalys – Klientas ir Kredito unija.

35) Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kliento ar jo atstovo parašas, kvalifikuotas elektroninis parašas, kuris yra formuojamas Kredito unijos ir Kredito unijai priimtinų trečiųjų asmenų išduotų priemonių pagalba (mobilusis parašas, SMART ID), taip pat Klientui suteiktas (išduotas) asmens atpažinimo (identifikavimo) kodas (PIN kodas), Kliento susikurtas slaptažodis (pvz. Saugaus atsiskaitymo internetu programoje), Kliento išmaniajame įrenginyje išsaugotas arba nuskaitomas biometrinis duomuo (pvz. piršto antspaudas), arba kitos priemonės (SMS žinute siunčiami vienkartiniai saugos kodai, slaptažodžiai, kodai, raktai, kortelės ar kt.), kurios Kredito unijai ir Kliento sutartu būdu yra naudojamos Kliento ar jo atstovo tapatybei identifikuoti (patvirtinti), Mokėjimo operacijoms autorizuoti ar sandoriams sudaryti. Kredito unija neatsako už elektroninio parašo, kurio Kredito unija neišdavė, veikimą, galiojimą ir naudojimą, todėl Klientas turi pareigą asmeniškai susipažinti su išdavusios elektroninį parašą šalies taisyklėmis ir procedūromis bei atitikti nustatytus reikalavimus.

36) Trečiasis asmuo – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Šalis.

37) Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (ar) Mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita.

38) Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

39) Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

40) Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo (Klientas), kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

41) Vienkartinė mokėjimo operacija – Mokėjimo operacija, kurios vykdymui nesudaroma Bendroji sutartis ir nereikalaujama atidaryti (turėti) Mokėjimo sąskaitą.

42) Vienkartinio mokėjimo sutartis – Sutartis, reglamentuojanti Vienkartinės mokėjimo operacijos vykdymą, kuri yra sudaroma, kai Klientas pageidauja įvykdyti Vienkartinę mokėjimo operaciją.

4. Sutarčių sudarymas

4.1 Bendroji sutartis sudaroma, jeigu Klientas pageidauja atidaryti Kredito unijoje Mokėjimo sąskaitą ir (ar) atlikti pavienes arba pasikartojančias Mokėjimo operacijas, kurių įvykdymui reikalinga Mokėjimo sąskaita. Bendroji sutartis sudaroma lietuvių kalba. Klientui sutinkant apmokėti vertimo išlaidas, jam gali būti įteiktas į kitą kalbą išverstas Bendrosios sutarties egzempliorius. Bendroji sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Mokėjimo sąskaitos atidarymo sąlygų, atliekamų Mokėjimo sąskaitoje.

4.2 Kredito unija gali atsisakyti sudaryti Bendrąją sutartį, jeigu sutarties sudarymas prieštarautų imperatyviems teisės aktų reikalavimams arba dėl kitų svarbių priežasčių, kai:

4.2.1 Klientas nepateikia ar pateikia neteisingus duomenys / dokumentus reikalingus Kliento identifikavimui, veiklos pobūdžio, lėšų kilmės, ryšių su Lietuva nustatymui;

4.2.2 Kredito unijai pagal vidaus teisės aktus nepriimtina rizika dėl Kliento esamų ar buvusių sutarčių nevykdymo, veiklos pobūdžio, partnerių, vykdomų / vykdytų operacijų padidintos pinigų plovimo ir / ar teroristų finansavimo rizikos, žinoma informacija apie Kliento galimai vykdomą neteisėtą veiklą.

4.3. Vienkartinio mokėjimo sutartis:

4.3.1. Vienkartinio mokėjimo sutartis sudaroma, jei Klientas pageidauja Vienkartinės mokėjimo operacijos, kuriai atlikti Kredito unija nereikalauja atidaryti Mokėjimo sąskaitos.

4.3.2. Vienkartinio mokėjimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Vienkartinės mokėjimo operacijos paslaugos teikimo sąlygų.

4.4. Kitos Sutartys dėl Mokėjimo paslaugų teikimo:

4.4.1. Jei pagal Bendrąją sutartį tam tikrų Mokėjimo paslaugų teikimas nenustatyta, Kredito unija ir Klientas turi teisę sudaryti atskiras Sutartis dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo.

4.4.2. Jei dėl tam tikrų Mokėjimo paslaugų sudarytos atskiros Sutartys ir Klientui būtina atidaryti Mokėjimo sąskaitą, tai Šalių santykiams dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo papildomai taikomos Bendrosios sutarties nuostatos.

5. Paslaugų teikimas ir naudojimas

5.1 Naudojimasis Mokėjimo paslaugomis

5.1.1 Pagrindinės Mokėjimo paslaugų sąlygos yra apibrėžtos Sąlygose, Bendroje sutartyje, Paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyse ir Kliento teikiamuose, pasirašytuose prašymuose suteikti paslaugą. 4

5.1.2 Kredito unija turi teisę iš dalies arba visiškai perduoti Kliento (Mokėtojo) pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą Tretiesiems asmenims, jeigu to reikalauja Kliento (Mokėtojo) interesai ir (ar) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė.

5.1.3 Kredito unija Kliento (Mokėtojo) pateiktą Mokėjimo nurodymą įvykdo Paslaugų teikimo sąlygose, Įkainiuose ir (ar) šiose Sąlygose nustatytais terminais. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais (Kredito pervedimai SEPA), Kredito unija užtikrina, kad ne vėliau nei per Įkainiuose ir (ar) šiose Sąlygose nurodytą laiką Mokėjimo nurodymo informacija perduodama ir lėšos įskaitomos į gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą.

5.2 Informacija, kuri turi būti pateikta Mokėjimo nurodyme:

5.2.1 Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti aiškūs, suprantami vienareikšmiškai ir turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Klientas atsakingas už pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą ir privalo tuos duomenis patikrinti prieš pasirašydamas/patvirtindamas Mokėjimo nurodymą. Kredito unija neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą.

5.2.2 Kredito unija Mokėjimo nurodymus priima, jeigu jie atitinka teisės aktuose numatytus arba Kredito unijos nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (ar) jo Mokėjimo nurodymo turiniui. Kredito unija nepažeisdama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų turi teisę nustatyti privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta Kredito unijai, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.

5.2.3 Kredito unija įskaito lėšas į Mokėjimo sąskaitą ir nurašo lėšas iš Mokėjimo sąskaitos pagal Kredito unijos gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių – Kredito unijos suteiktą Klientui jo Mokėjimo sąskaitos numerį pagal tarptautinį banko sąskaitos numerių standartą, t. y. IBAN standartą. Jeigu Kredito unija gauna Mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į Mokėjimo sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Valstybėje narėje, tokią Mokėjimo operaciją Kredito unija vykdo pagal Kredito unijos gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių – Gavėjo Mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą.

5.2.4 Kredito unija įskaitydama lėšas į Mokėjimo sąskaitą ar nurašydama iš jos pagal Kredito unijos gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių, turi teisę netikrinti, ar toks Unikalus identifikatorius atitinka Mokėjimo sąskaitos savininko vardą ir pavardę/pavadinimą ar kitokią pateiktą papildomą informaciją, tačiau Kredito unija savo nuožiūra patikrinusi Mokėjimo nurodyme pateiktą papildomą informaciją, jos pagrindu gali atsisakyti įskaityti lėšas į Mokėjimo sąskaitą arba atidėti įskaitymą iki tol, kol Kredito unijos prašymu, jam bus pateikta papildoma Mokėjimo informacija iš lėšų siuntėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo. Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mokėjimo nurodyme yra pateikta ir papildoma informacija, Kredito unija atsako tik už Mokėjimo operacijos vykdymą pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių.

5.2.5 Kredito unija, vykdydama Kliento inicijuotus Mokėjimo nurodymus, perduoda gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis) tiesiogiai arba per Trečiuosius asmenis (pvz. per centrinę kredito uniją, kurios nare yra Kredito unija). Jeigu į Mokėjimo sąskaitą įskaitomos lėšos, kai Mokėjimo nurodyme mokėtojas buvo nurodęs klaidingą Unikalų identifikatorių ir Klientas (Gavėjas) nesutinka jų grąžinti bei nėra pateikęs teisiškai pagrįsto nesutikimo dėl asmens duomenų perdavimo (taikoma fiziniam asmeniui), Kredito unija perduos Kliento (Gavėjo) asmens duomenis mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui.

6. Sutikimo pateikimas ir panaikinimas

6.1 Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Klientas (Mokėtojas) duoda Sutikimą dėl vienos ar kelių Mokėjimo operacijų inicijavimo ar vykdymo ar kitų Mokėjimo paslaugų teikimo.

6.2 Klientas (Mokėtojas) Sutikimą gali pateikti Kredito unijos nustatyta arba Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas Sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo teisėto atstovo. Sutikimas taip pat gali būti patvirtinamas Tapatybės patvirtinimo priemonėmis.

6.3 Atsiskaitant mokėjimo kortele, tam tikrais atvejais Klientas (Mokėtojas) ar jo atstovas Sutikimą taip pat gali patvirtinti pateikdamas mokėjimo kortelės duomenis (pvz.: vardas ir pavardė / pavadinimas, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVV2/CVC2 kodas (skaitmenys kitoje mokėjimo kortelės pusėje)), ar Klientui (Mokėtojui) nustatytu eiliškumu atliekant tam tikrus veiksmus (pvz.: mokėjimo kortelės įdėjimas į tam skirtą vietą, konkrečios paslaugos ar prekės užsakymas), kurie jam siūlomi atsiskaitymo vietose, ar pateikdamas Sutikimą kitu būdu, nurodytu konkrečiose Paslaugų teikimo sąlygose ar kitoje Sutartyje. Atsiskaitant mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, Klientas (Mokėtojas) privalo naudotis saugaus pirkimo internetu programa. Klientas (Mokėtojas) mokėjimo kortelę šiai paslaugai gali užregistruoti naudodamasis Internetine bankininkyste, nurodydamas slaptažodį, kurį naudos operacijų patvirtinimui bei mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiamas vienkartinis saugos kodas. Klientas (Mokėtojas) ar jo atstovas atsiskaitydamas mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, sutikimą turi patvirtinti pateikdamas mokėjimo kortelės duomenis (pvz. vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVC2 kodas). Mokėjimo kortelės turėtojas, atsiskaitydamas internetinėse parduotuvėse, pažymėtose MasterCard SecureCode ženklu, 5 operaciją papildomai turi patvirtinti slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiųstu SMS žinute. Jei Klientas (Mokėtojas) nėra užregistravęs savo mokėjimo kortelės saugaus pirkimo internetu paslaugai ir operacija nėra patvirtinta slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti operaciją.

6.4 Sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją(-as) teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti duodamas per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją. Mokėjimo nurodymų, teikiamų per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją, pateikimui, panaikinimui ir atšaukimui be papildomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikomi ir Sąlygose nustatyti reikalavimai, jei prie konkrečios nuostatos nenurodyta kitaip.

6.5 Visais 6.2 – 6.4 punktuose numatytais būdais patvirtintas Sutikimas laikomas Kliento (Mokėtojo) tinkamai patvirtintu, turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir tokio Kliento (jo atstovo) pasirašytas popierinis dokumentas (Sutikimas), kuris yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant Kredito unijos ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose.

6.6 Kliento (Mokėtojo) Sutikimas inicijuoti Mokėjimo nurodymą arba įvykdyti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo momento. Klientui (Mokėtojui) ir Kredito unijai susitarus Mokėjimo operacija gali būti autorizuota (t. y. gautas Kliento (Mokėtojo) Sutikimas) po Mokėjimo operacijos įvykdymo.

6.7 Klientas (Mokėtojas) bet kuriuo metu iki Sąlygų 6.12 punkte nustatyto neatšaukiamumo momento gali panaikinti Sutikimą. Sutikimas įvykdyti kelias Mokėjimo operacijas taip pat gali būti panaikintas, ir tokiu atveju visos šiuo Sutikimu patvirtintos Mokėjimo operacijos laikomos neautorizuotomis. Apie Sutikimo panaikinimą Klientas privalo pranešti Kredito unijai raštu ar kitu Kredito unija priimtinu būdu.

6.8 Klientas, prieš pradėdamas naudotis Mokėjimo inicijavimo paslauga, Sąskaitos informacijos paslauga, lėšų pakankamumo patvirtinimo paslauga turi susipažinti su šių paslaugų teikimo sąlygomis, įsitikinti, ar šių paslaugų teikėjai turi Lietuvos banko ar kitos šalies kompetentingos institucijos išduotą leidimą teikti šias paslaugas, įvertinti šių paslaugų teikėjų priimtinumą, susipažinti su jų privaloma teikti informacija ir t. t.

6.9 Klientui davus sutikimą, Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjai gaus prieigą prie Kliento Sąskaitose saugomos informacijos.

6.10 Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų ir Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjų atitinkamai teikiamos Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir Sąskaitos informacijos paslaugos yra prieinamos tik tiems Klientams, kurie yra sudarę atitinkamas Sutartis dėl naudojimosi Kredito unijos Internetine bankininkyste bei tik dėl tų Mokėjimo sąskaitų, kurios yra prieinamos Kredito unijos Internetinėje bankininkystėje.

6.11 Kai Mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo arba per gavėją vykdant mokėjimo kortele grindžiamą Mokėjimo operaciją ir Kliento (Mokėtojas) duoda sutikimą vykdyti Mokėjimo operaciją (ją autorizuoja), kurioje nurodyta tiksli operacijos suma, Kredito unija rezervuoja tokią lėšų sumą Kiento (Mokėtojo) sąskaitoje iki atskiro gavėjo pranešimo (Mokėjimo nurodymo) gavimo dėl rezervuotų lėšų pervedimo.

6.12 Mokėjimo nurodymo atšaukimo tvarka:

6.12.1 Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Kredito unija, išskyrus šiose Sąlygose nustatytus atvejus.

6.12.2 Jei Mokėjimo nurodymas pateiktas po Įkainiuose nurodytų Kredito unijos darbo valandų arba ne Kredito unijos darbo dieną ir jis dar nėra įvykdytas, Klientas (Mokėtojas) iki artimiausios Kredito unijos darbo dienos gali atšaukti pateiktą Mokėjimo nurodymą.

6.12.3 Kai Mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją (pvz., atsiskaitymas Mokėjimo kortele), ar inicijuojama Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo, Klientas (Mokėtojas) negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui patvirtino Mokėjimo operaciją arba kai Mokėjimo nurodymas išsiųstas arba Klientas (Mokėtojas) gavėjui davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.

6.12.4 Pasibaigus šių Sąlygų 6.12.1 ir 6.12.2 punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas (Mokėtojas) ir Kredito unija, o Sąlygų 6.12.3punkte numatytu atveju taip pat būtinas ir gavėjo sutikimas.

6.12.5 Kredito unija turi teisę imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.

6.12.6 Jeigu Mokėjimo nurodymo suma grąžinama dėl ne nuo Kredito unijos priklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, uždaryta gavėjo Mokėjimo sąskaita ir kt.), grąžinama suma įskaitoma į Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kliento sumokėtas Komisinis atlyginimas negrąžinamas, sukauptos palūkanos už praleistą Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą nemokamos, o iš Kliento Mokėjimo sąskaitos nurašomi su lėšų grąžinimu susiję mokesčiai ir išlaidos.

6.12.7 Mokėjimo nurodymas į Užsienio valstybes eurais gali būti tikslinamas ir atšaukiamas. Tikslinant Mokėjimo nurodymą negali būti keičiama Mokėjimo nurodymo suma, valiuta, Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaita ar Mokėtojo pavadinimas. Už Mokėjimo nurodymo tikslinimą ar atšaukimą, Kredito unija ima Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą, taip pat gali taikyti banko korespondento ir (ar) gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius.

7. Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momentas, Mokėjimo nurodymui taikomi reikalavimai ir atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą

7.1 Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas iki Kredito unijos darbo dienos pabaigos. Jei Mokėjimo nurodymas Kredito unijoje buvo gautas po Sąlygose nurodyto laiko momento ar Kredito unijos ne darbo dieną, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirmą Kredito unijos darbo dieną, einančią po Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos.

7.2 Kredito unija turi teisę nurašyti Mokėjimo nurodymo sumą iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dieną ar vėlesniu metu. Klientas privalo užtikrinti, kad Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankamas lėšų likutis Mokėjimo nurodymui įvykdyti ne tik Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos momentu.

7.3 Klientas (Mokėtojas) gali pateikti Kredito unijai tik tokius Mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurių Kredito unija ir Klientas yra susitarę Sutartyse. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Kredito unijos nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokėjimo nurodymo turiniui.

7.4 Jeigu pateiktame Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Kredito unija, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.

7.5 Kredito unija gali atsisakyti vykdyti Mokėtojo pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu tai yra būtina dėl Kredito unijos tarpininkų, atitinkamų valstybės institucijų taikomų reikalavimų.

7.6 Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų Mokėjimo nurodymo ir (ar) kitų dokumentų tikrumo ar teisėtumo, prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas (Mokėtojas) pateiktų papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, įrodančią su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų ir (ar) kito turto teisėtus įgijimo pagrindus bei šaltinį (kilmę), taip pat dokumentus pagrindžiančius Mokėjimo nurodyme pateiktos informacijos teisingumą, vykdomo lėšų pervedimo teisėtumą.

7.7 Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu jai kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti. Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba dėl Kredito unijai pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas (Mokėtojas) savo sąskaita Kredito unijai priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (ar) pateiktų Kredito unijai dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus. Siekdama apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Kredito unijos interesus, Kredito unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento atstovo Mokėjimo nurodymų, kol yra tikrinami Kliento atstovo įgalinimus patvirtinantys dokumentai. Šiame punkte paminėtais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento, Kredito unijos ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Kredito unija neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą. Nustačiusi įtartiną Mokėjimo operaciją, Kredito unija gali susisiekti su Klientu Kliento Kredito unijai pateiktais kontaktiniais duomenimis ir paprašyti patvirtinti/paneigti įtartinos Mokėjimo operacijos inicijavimą, ir (ar) pateikti Kredito unijai dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti Mokėjimo sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę.

7.8 Jeigu Klientas (Mokėtojas) Kredito unijai nurodytais kontaktiniais duomenimis yra nepasiekiamas arba susisiekus su Klientu, jis Mokėjimo operacijos neautorizuoja arba nepateikia Kredito unijai prašomų dokumentų, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją kaip neautorizuotą bei, jei tai būtina, blokuoti Mokėjimo sąskaitą, Mokėjimo priemonę ir (ar) kitas Kredito unijos Klientui išduotas Tapatybės patvirtinimo priemones.

7.9 Kredito unija turi teisę nevykdyti arba sustabdyti galimai neįprastą Mokėjimo operaciją ir imtis priemonių tą pačią dieną apie tai informuoti Klientą, jei tai objektyviai įmanoma (išskyrus atvejus, kai toks informavimas yra negalimas teisės aktuose numatytais pagrindais):

7.9.1 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir jo poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, kai Klientas nepateikia duomenų, patvirtinančių jo tapatybę, jeigu pateikia ne visus duomenis arba jie yra neteisingi, jeigu Klientas ar jo atstovas vengia pateikti informaciją, reikalingą Kliento atstovo tapatybei nustatyti, slepia naudos gavėjo tapatybę ar vengia pateikti informaciją, reikalingą naudos gavėjo tapatybei nustatyti arba nepateikia visų reikalaujamų duomenų apie tikruosius savininkus, lėšų kilmę, piniginių operacijų tikslą, piniginę operaciją/ sandorį pagrindžiančius dokumentus ir kitų duomenų, kurių prašo Kredito unija vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais;

7.9.2 Mokėjimo nurodymas atlikti Mokėjimo operaciją yra susijęs su asmenimis iš valstybių, kurios laikomos aukštos pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar korupcijos rizikos šalimi arba nebendradarbiaujančios dėl informacijos (įskaitant mokesčių) keitimosi;

7.9.3 Mokėjimo nurodymas atliekamas už prekes, paslaugas arba yra susijęs su veikla, kuri pagal Kredito unijos vidaus politiką Kredito unijai yra nepriimtina;

7.9.4 Kredito unija yra gavusi nurodymus iš Trečiųjų asmenų, per kuriuos vykdo Mokėjimo nurodymus, nevykdyti Mokėjimo nurodymų;

7.9.5 Klientas nenurodo arba nurodo neaiškias Mokėjimo operacijos detales (paskirtį);

7.9.6 esant kitiems Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinė teisės aktuose nurodytiems atvejams, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ar teroristų finansavimui arba Kredito unijai kyla pareiga stabdyti Mokėjimo operaciją.

7.10 Esant šių Sąlygų 7.7– 7.9 punktuose išvardintiems atvejams, taip pat kitais Kliento nurodymų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nevykdymo atvejais Kredito unija nėra atsakinga prieš Klientą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) bet kokią Kliento patirtą žalą ar nuostolius.

7.11 Klientas turi užtikrinti, kad jo Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma eurais, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui ir Komisiniam atlyginimui sumokėti/nurašyti. Jeigu atliekama Mokėjimo operacija naudojantis mokėjimo kortele, Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų eurais suma turi būti nemažesnė nei Mokėjimo operacijos suma. Jeigu Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo nurodymo gavimo momentu ar Mokėjimo nurodymo vykdymo momentu, kai šios datos nesutampa, Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą ar atidėti jo vykdymą, nebent Šalys susitaria kitaip.

7.12 Kredito unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdymą) Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo nurodymų atlikti Mokėjimo operacijas Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitoje, jei Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento (Mokėtojo) teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu, taip pat tada, kai Kliento (Mokėtojo) atliekamos Mokėjimo operacijos stabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Kredito unijos nepriklausančių ir Kredito unijos nekontroliuojamų priežasčių. Jeigu Mokėjimo sąskaitoje nustatyta laisvai disponuojama (neišieškoma) lėšų suma, Kredito unija vykdo Mokėjimo nurodymą tik tuo atveju, jei Mokėjimo nurodymo suma neviršija nustatytos laisvai disponuojamos (neišieškomos) lėšų sumos.

7.13 Kredito unija, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai praneša Klientui (Mokėtojui) ar sudaro sąlygas Klientui (Mokėtojui) susipažinti su tokiu pranešimu bei nurodo atsisakymo priežastis ir tai, kaip turi būti ištaisytos klaidos, dėl kurių Kredito unija atsisakė vykdyti Mokėjimo nurodymą, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas techniškai neįmanomas arba tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Mokėjimo nurodymas, kurį Kredito unija atsisakė įvykdyti, laikomas negautu.

7.14 Kliento Mokėjimo nurodymus Kredito unija vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kredito unija neatsako už Mokėjimo nurodymų neįvykdymą, jei Klientas, pateikdamas Kredito unijai Mokėjimo nurodymus, nesilaikė įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės.

7.15 Jeigu Mokėjimo nurodymus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais yra pateikę Tretieji asmenys ar Sutartyje nustatyta Kredito unijos teisė nurašyti Kliento Kredito unijai mokėtinas lėšas iš Mokėjimo sąskaitos arba tvarkyti Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kredito unija Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo Trečiųjų asmenų pateiktus nurodymus ir (ar) iš Mokėjimo sąskaitos nurašo Kliento (Mokėtojo) Kredito unijai pagal Sutartis mokėtinas sumas.

7.16 Kredito unija turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Kredito unija sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Kredito unija gali pateikti Klientui ir (ar) Tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (ar) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

7.17 Jeigu Kredito unija atsisako vykdyti Mokėjimo nurodymą, apie tai turi būti pranešta Klientui (Mokėtojui) nurodant atsisakymo priežastis ir tai, kaip turi būti ištaisytos klaidos, dėl kurių atsisakyta vykdyti mokėjimo nurodymą, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas techniškai neįmanomas arba tai draudžia kiti teisės aktai. Tokį pranešimą apie atsisakymą vykdyti Mokėjimo nurodymą Kredito unija pateikia Klientui arba sudaro Klientui sąlygas su juo susipažinti nedelsdama, ne vėliau kaip per šių Sąlygų 8 dalyje nustatytus terminus.

8. Mokėjimo paslaugų suteikimo terminai

8.1 Be šiose Sąlygose nurodytų Mokėjimo operacijų įvykdymo terminų, kiti konkretūs Mokėjimo operacijų įvykdymo terminai gali būti nurodomi Kredito unijos Sutartyse, Paslaugų teikimo sąlygose ir / ar Įkainiuose. Kredito unija turi teisę Mokėjimo operacijos sumą pervesti į gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą greičiau nei pagal Sąlygose, Sutartyse, Paslaugų teikimo sąlygose ir / ar Įkainiuose numatytą ilgiausią paslaugos vykdymo laiką.

8.2 Kai Kredito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo Mokėjimo sąskaitą pas Mokėjimo paslaugų teikėją tą pačią darbo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje Kredito unijos darbo dieną iki 12 val. Jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje Kredito unijos darbo dieną po 12 val. ar ne Kredito unijos darbo dieną, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad 8 Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo Mokėjimo sąskaitą pas Mokėjimo paslaugų teikėją ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną.

8.3 Kai Kredito pervedimai yra atliekami eurais į kitas Valstybes nares, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti kad po Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo Mokėjimo sąskaitą pas Mokėjimo paslaugų teikėją ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną.

8.4 Jei Mokėjimo operacija atliekama pagal pateiktą popierinį Mokėjimo nurodymą, Error! Reference source not found.-8.1 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti 1 (vieną) Kredito unijos darbo dieną.

8.5 Sutartyje Kredito unija gali nustatyti trumpesnius tokių Mokėjimo operacijų atlikimo terminus.

8.6 Jei Klientas yra Gavėjas, Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą įskaito į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą ne vėliau, negu Kredito unijos darbo dieną, kurią Mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Kredito unijos sąskaitą.

8.7 Jei į Kliento, kuris nėra Vartotojas, Mokėjimo sąskaitą įmokami grynieji pinigai Mokėjimo sąskaitos valiuta, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ir jų įskaitymo data būtų ne vėlesnė kaip kitą Kredito unijos darbo dieną gavus lėšas. Jeigu Klientas yra Vartotojas, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ir jų įskaitymo data būtų iš karto gavus lėšas.

8.8 Jei Klientas yra Mokėtojas, nurašymo iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos data yra ne ankstesnė negu momentas, kai Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą nurašo iš tos Mokėjimo sąskaitos, bet ne vėlesnė negu Kredito unijos darbo diena, kurią Mokėjimo operacijos suma įskaitoma į gavėjo Mokėjimo sąskaitą pas Mokėjimo paslaugų teikėją.

8.9 Kitų Mokėjimo paslaugų įvykdymo trukmė nustatoma Sutartyse, Paslaugų teikimo sąlygose, Įkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose).

8.10 Kredito unija vykdydama Mokėjimo operacijas eurais į Užsienio valstybes, neatsako už tarpininko ir / ar gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo padarytas klaidas ir / ar uždelstus Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminus ir / ar Mokėjimo nurodymo neįvykdymą / netinkamą įvykdymą dėl tarpininko ir / ar gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo kaltės.

8.11 Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminai gali keistis dėl nepilnai nurodytų Mokėjimo nurodymo duomenų, arba dėl Kredito unijos ar kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų vykdomos nuolatinės dalykinių santykių stebėsenos, kaip tai reglamentuoja su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencija susiję teisės aktai. Tokiu atveju Kredito unija nėra atsakinga už Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar įvykdymą vėlesniu, negu nustatyta šiose Sąlygose terminu ir dėl to Kliento patirtų nuostolių neatlygina.

9. Mokėjimo operacijų limitai

9.1 Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose), taip pat Kredito unijos vidaus teisės aktais gali būti nustatytas maksimalus Mokėjimo operacijų, atliekamų naudojant Mokėjimo priemonę, išlaidų limitas.

10. Komisinis atlyginimas, palūkanų normos ir valiutos keitimas

10.1 Už Kredito unijos atliktas Mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas Klientas moka Kredito unijai jos nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

10.2 Komisinio atlyginimo dydis nurodomas Įkainiuose ir (ar) Sutartyse. Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvykdo savo prievolių sumokėti Komisinį atlyginimą Kredito unijai, Klientas privalo mokėti Kredito unijai Įkainiuose, Paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas.

10.3 Kredito unija per protingą terminą iki Bendrosios sutarties dėl Mokėjimo sąskaitos su Vartotoju sudarymo dienos privalo Vartotojui raštu popieriuje arba naudodama kitą Patvariąją laikmeną pateikti informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą, kuriame pateikiami paslaugų, nurodytų tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše standartizuotos sąvokos ir atitinkamas Komisinis atlyginimas už kiekvieną Mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą. Kredito unija, vykdydama šiame punkte nustatytas pareigas, turi teisę informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą pateikti kartu su informacija apie Sąlygas, jeigu yra įvykdyti visi su informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumento pateikimu susiję reikalavimai, nustatyti šiame punkte. Kai Kredito unija teikia vieną arba daugiau paslaugų kaip su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketo dalį, informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumente turi būti nurodyta:

10.3.1 Komisinis atlyginimas už visą su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą;

10.3.2 su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančios paslaugos ir jų skaičius;

10.3.3 papildomas Komisinis atlyginimas už kiekvieną paslaugą, kai viršijamas su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančių paslaugų skaičius.

10.4 Kredito unija pateikia Vartotojui sąvokų žodyną, kuriame nurodytos standartizuotos sąvokos, nustatytos tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše, ir susijusių sąvokų apibrėžtys. Šis sąvokų žodynas, įskaitant kitas sąvokų apibrėžtis, turi būti neklaidinantis, parengtas aiškia, nedviprasmiška ir ne technine kalba.

10.5 Kredito unija užtikrina, kad informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas būtų bet kuriuo metu prieinamas Vartotojams. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas 9 pateikiami lengvai prieinamu būdu – Kredito unijos turimoje interneto svetainėje ir klientų aptarnavimo vietose. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas Vartotojo prašymu raštu popieriuje arba naudojant kitą Patvariąją laikmeną teikiami nemokamai.

10.6 Kredito unija už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą turi teisę imti Komisinį atlyginimą, kurio maksimalų dydį per mėnesį kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas.

10.7 Komisinį atlyginimą Kredito unija turi teisę nurašyti iš Kliento Mokėjimo sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija. Kredito unija turi teisę nurašyti Komisinį atlyginimą ir iš kitų Kredito unijoje atidarytų Kliento sąskaitų. Kredito unijos nustatytais atvejais Komisinį atlyginimą Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prieš atliekant Mokėjimo operaciją ar ją atlikus.

10.8 Jei Mokėjimo operacija atliekama naudojant Mokėjimo sąskaitą ir Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Mokėjimo operacijai atlikti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, Kredito unija turi teisę Mokėjimo operacijos nevykdyti.

10.9 Jei Šalys nesusitarė kitaip, Komisinis atlyginimas mokamas Įkainiuose nurodyta valiuta.

10.10 Kredito unija moka Klientui palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, jeigu taip nustatyta Sutartyje arba Įkainiuose. Palūkanos apskaičiuojamos už Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos Mokėjimo operacijos Mokėjimo sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu Sutartimi Šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento Mokėjimo sąskaitą. Jeigu Kredito unija sumažina palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.

10.11 Jei vykdant Mokėjimo operacijas Kliento Mokėjimo sąskaitoje atsiranda įsiskolinimas Kredito unijai, Klientas iki įsiskolinimo padengimo moka Kredito unijai Sutartyje ar Įkainiuose nustatytas palūkanas.

10.12 Pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą Kredito unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo, išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarę kitaip. Apie Kredito unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali sužinoti Kredito unijos interneto svetainėje ir (ar) aptarnavimo padalinyje išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarę kitaip.

10.13 Atliekant Mokėjimo operacijas mokėjimo kortele, Mokėjimo operacijos sumos iš Mokėjimo sąskaitos nurašomos eurais. Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti Mokėjimo nurodymą, ir valiuta, kuria nurašomos lėšos iš Mokėjimo sąskaitos, tokių valiutų konvertavimas atliekamas Kredito unijos nustatyta tvarka. Mokėjimo operacijos inicijavimo dieną valiutos konvertavimo kursas gali nesutapti su Mokėjimo operacijos nurašymo valiutos konvertavimo kursu, kadangi naudojamas tas kursas, kuris galiojo lėšų nurašymo dieną.

10.14 Kredito unija ne rečiau kaip kiekvienų kalendorinių metų pradžioje už praėjusius kalendorinius metus nemokamai pateikia Vartotojui viso su Mokėjimo sąskaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskaitą. Nutraukus Bendrąją sutartį, Kredito unija raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną pateikia Vartotojui Komisinio atlyginimo ataskaitą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Bendrosios sutarties dėl mokėjimo sąskaitos nutraukimo dienos.

10.15 Klientui, kuris yra Vartotojas, Kredito unija nemokamai teikia praėjusių kalendorinių metų Komisinio atlyginimo ataskaitą tokiu būdu:

10.15.1 jei Klientas naudojasi Kredito unijos Internetinės bankininkystės paslauga, ši Komisinio atlyginimo ataskaita Klientui pateikiama iki einamųjų kalendorinių metų pirmojo kalendorinio ketvirčio pabaigos Kredito unijos Internetinėje bankininkystėje. Jei Klientas pageidauja šią Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti popieriuje, jis turi teisę ją gauti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos atvykęs į Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo;

10.15.2 Jei Vartotojas Internetine bankininkyste nesinaudoja, Komisinio atlyginimo ataskaita teikiama Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu.

10.15.3 Jei Klientas nesinaudoja Kredito unijos Internetinės bankininkystės paslauga ir nėra nurodęs elektroninio pašto, jis turi teisę šią Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos atvykęs į Kredito uniją, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo.

10.16 Vartotojui nutraukiant Sutartį, Kredito unija privalo jam raštu popieriuje ar naudodama kitą Patvariąją laikmeną nemokamai pateikti informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Vartotojo Mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius, o jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 mėnesiai – per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Vartotojui savanoriškai atsisakius tokią informaciją gauti ir apie tai iki Sutarties nutraukimo informavus Kredito uniją raštu popieriuje ar naudojant kitą Patvariąją laikmeną, Kredito unijai šiame punkte nurodyta pareiga netaikoma.

10.17 Kai Kredito unija siūlo Mokėjimo sąskaitą kaip paslaugų rinkinio, apimančio kitą produktą arba paslaugą, kurie nėra susiję su Mokėjimo sąskaita, dalį, Kredito unija informuoja Vartotoją, ar yra galimybė Mokėjimo sąskaitą atidaryti atskirai ir, jeigu tokia galimybė yra – pateikti atskirą informaciją apie išlaidas ir 10 Komisinį atlyginimą, susijusius su kiekvienu iš kitų į tą paketą įtrauktų siūlomų produktų ir paslaugų, kuriuos galima įsigyti atskirai.

10.18 Jeigu Klientas nėra Vartotojas, už informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo IV, V, VI, VII, VIII, X ir XII skyrius Kredito unija turi teisę imti Įkainiuose ir (ar) Sutartyje nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

11. Klientui teikiama informacija. Informacija apie pagal Bendrąją sutartį atliekamas atskiras Mokėjimo operacijas:

11.1 Informacija teikiama iki Mokėjimo operacijos pradžios:

11.1.1 Kliento (Mokėtojo) prašymu, Kredito unija iki Kliento (Mokėtojo) pagal Bendrąją sutartį inicijuotos atskiros Mokėjimo operacijos pradžios Klientui (Mokėtojui) privalo suteikti jam informaciją apie ilgiausią tos Mokėjimo operacijos vykdymo laiką (nurodytą šių Sąlygų 8 dalyje), mokėtiną Komisinį atlyginimą ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma Įkainiuose). Su minėta informacija Klientas taip pat gali susipažinti Kredito unijos internetiniame tinklalapyje ir klientų aptarnavimo padalinyje.

11.2 Informacija teikiama po Mokėjimo operacijos įvykdymo. Apie toliau nurodytas Mokėjimo operacijas Kredito unija Išraše pateikia šią informaciją:

11.2.1 apie iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos nurašytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas: a. informaciją, kuri leidžia Klientui atpažinti kiekvieną Mokėjimo operaciją, ir su gavėju susijusią informaciją; b. Mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš Mokėjimo sąskaitos arba Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta; c. Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Mokėtojo) mokamas palūkanas; d. Kredito unijos taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta; e. nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datą.

11.2.2 apie į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą įskaitytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas: a. informaciją, pagal kurią Klientas (Gavėjas) gali atpažinti Mokėjimo operaciją ir mokėtoją, taip pat kartu su Mokėjimo operacija persiųstus Mokėjimo nurodymo duomenis; b. Mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria suma įskaitoma į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą; c. Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Gavėjo) mokamas palūkanas; d. Kredito unijos Mokėjimo operacijai taikytas valiutos keitimo kursas ir Mokėjimo operacijos suma iki valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta; e. įskaitymo datą.

11.3. Jei Klientas nėra Vartotojas, Kredito unija Išraše gali pateikti ne visą Sąlygų 11.2 punkte nurodytą informaciją.

11.4. Klientas Išrašą gali gauti tokiais būdais:

11.4.1 atvykęs į Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo;

11.4.2 jeigu Klientas naudojasi Internetinės bankininkystės ir (ar) mobiliosios programėlės paslauga, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos Sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją suteiktomis Tapatybės patvirtinimo priemonėmis;

11.4.3 Kredito unijai pateikiant Klientui Išrašus paštu ar kitu sutartu būdu pagal atitinkamą tarp Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį ir (ar) Kliento prašymą (paraišką, anketą ir pan.).

11.4.4 Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas pateikiama Sąlygų 11.2 punkte nurodyta informacija, tokiu būdu:

11.4.4.1 jeigu Klientas naudojasi Internetinės bankininkystės ir (ar) mobiliosios programėlės paslauga, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos Sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją Tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Šiuo būdu Išrašai pateikiami nemokamai nepriklausomai nuo jų pateikimo dažnumo. Kredito unija turi teisę nustatyti laikotarpį, už per kurį atliktas Mokėjimo operacijas informacija Išraše pateikiama šiuo būdu, tačiau bet kokiu atveju Klientas šiuo būdu turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį;

11.4.4.2 jeigu Klientas nesinaudoja Internetinės bankininkystės paslauga, Klientas turi teisę, atvykęs į Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.

11.4.5 Už Išrašų pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taip pat už Vartotojo prašymu teikiamą papildomą informaciją, negu nustatyta šių Sąlygų 11.4.4 punkte, už dažnesnį Išrašų pateikimą ar jų pateikimą (perdavimą) 11 kitokiu būdu ar priemonėmis nei nustatyta Sąlygų 11.4.4 punkte, Klientas privalo mokėti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

11.5 Informacija apie Vienkartines mokėjimo operacijas:

11.5.1 Iki Vienkartinės mokėjimo sutarties sudarymo arba prieš pateikdama pasiūlymą sudaryti tokią sutartį Kredito unija sudaro galimybę Klientui lengvai prieinamu būdu susipažinti su Vienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygomis. Vienkartinių mokėjimo operacijų atlikimo sąlygos:

11.5.2.1 norėdamas, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas, Klientas turi nurodyti Kredito unijai Unikalų identifikatorių ir (ar) kitą Kredito unijos reikalaujamą informaciją (nustatytais atvejais);

11.5.2.2 ilgiausia teikiamos Mokėjimo paslaugos įvykdymo trukmė nurodyta šių Sąlygų 8 dalyje;

11.5.2.3 Kliento mokėtinas Komisinis atlyginimas ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma nurodoma Įkainiuose;

11.5.2.4 jei atliekant Mokėjimo operaciją keičiama valiuta, taikomas Pagrindinis valiutos keitimo kursas;

11.5.2.5 atliekant Vienkartines mokėjimo operacijas, taip pat taikomos šių Sąlygų nuostatos.

11.5.2 Gavusi Mokėjimo nurodymą atlikti Vienkartinę mokėjimo operaciją, Kredito unija Klientui (Mokėtojui) nedelsdama sudaro galimybę lengvai prieinamu būdu susipažinti su:

11.5.3.1 informacija, pagal kurią Klientas atpažįsta Mokėjimo operaciją, ir su gavėju susijusia informacija;

11.5.3.2 Mokėjimo operacijos suma Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;

11.5.3.3 už Mokėjimo operaciją Kliento mokamo Komisinio atlyginimo suma ir nurodyta kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma;

11.5.3.4 Pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir Mokėjimo operacijos suma po valiutos keitimo, jeigu atliekant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;

11.5.3.5 Mokėjimo nurodymo gavimo data.

11.5.4 Už informacijos pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taikomas Kredito unijos Įkainiuose nustatytas Komisinis atlyginimas.

11.5.5 Kliento prašymu Sąlygų 11.5.2 punkte nurodytą informaciją Kredito unija jam pateikia raštu ar naudojant kitą Kredito unijai priimtiną Patvariąją laikmeną.

12. Bendravimo (komunikavimo) tarp Kredito unijos ir Kliento taisyklės

12.1 Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai, Išrašai, ataskaitos, pažymos, patvirtinimai ir bet kokia kita informacija, įskaitant Kredito unijos paslaugų teikimo sąlygas (toliau – pranešimai) turi būti paprastos rašytinės formos (t. y. surašomas atitinkamas dokumentas), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nustatytus atvejus, kai pranešimai gali būti perduodami žodžiu arba turi būti notarinės formos. Rašytinės formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio ryšio priemones (internetą, Internetinę bankininkystę ir kt.).

12.2 Šalys susitaria, kad šiose Sąlygose nurodytos informacijos pateikimas Kredito unijos internetiniame tinklapyje bei Kredito unijos Internetinėje bankininkystės, kai Klientas naudojasi Internetines bankininkystės paslauga, bus laikomas tinkamu informacijos pateikimu.

12.3 Kredito unija perduoda pranešimus Klientui asmeniškai arba paskelbia juos viešai: a. Vieši Kredito unijos pranešimai patalpinami Kredito unijos internetiniame tinklalapyje. Tokie pranešimai gali būti papildomai patalpinami Kredito unijos įstatuose nurodytame laikraštyje; b. asmeniškai perduodami Kredito unijos pranešimai įteikiami ar pasakomi betarpiškai Klientui, taip pat gali būti pateikiami Klientui per Internetinę bankininkystę, siunčiami paštu, elektroniniu paštu, telefonu bei kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, elektroninio ryšio priemonėmis.

12.4 Kliento perduodami pranešimai Kredito unijai įteikiami ar pasakomi tiesiogiai įgaliotiems Kredito unijos darbuotojams, o taip pat siunčiami paštu, telefonu bei per Internetinę bankininkystę. Jei Klientas perduoda pranešimą žodžiu, Kredito unija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą ir (ar) reikalauti, kad toks pranešimas būtų pateiktas rašytine forma.

12.5 Kredito unija privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką Internetinės bankininkystės sistemos bei Kredito unijos interneto tinklalapio veikimą (tiek, kiek tai priklauso nuo Kredito unijos). Tačiau Kredito unija turi teisę tobulinti savo informacines sistemas ir šalinti pastebėtus gedimus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia informacijos ir (ar) paslaugų teikimo Klientams sutrikimus. Kredito unija privalo planuoti naudojamų informacinių sistemų tobulinimo bei jų gedimų šalinimo darbus ir, esant galimybei, privalo juos atlikti nakties metu. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Kredito unija siekdama išvengti galimų Kliento ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinių sistemų gedimus bet kuriuo paros metu. Informacinių sistemų gedimų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Kredito unijos naudojamų informacinių sistemų tobulinimo ir (ar) jų gedimų šalinimo metu sustabdomas visų Kredito unijos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinių sistemų pagalba, vykdymas.

12.6 Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti pranešimo perdavimo būdą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) Sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) 12 įsakmiai nustatytus atvejus. Viešojo skelbimo būdu perduotas Kredito unijos pranešimas laikomas tinkamai perduotu ir įteiktu Klientui, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse įsakmiai nustatytus atvejus, kai Kredito unija privalo perduoti pranešimą Klientui asmeniškai. Informacija, kuri sudaro Kredito unijos paslaptį, gali būti perduodama tik asmeniškai Klientui.

12.7 Šalių perduoti pranešimai laikomi gautais:

12.6.1 jei pranešimas perduotas žodžiu (įskaitant ir telefonu) – jo pasakymo momentu;

12.6.2 jei pranešimas įteiktas tiesiogiai – jo įteikimo dieną;

12.6.3 jei pranešimas išsiųstas paštu – praėjus 5 kalendorinėms dienoms (siunčiant už ar iš Lietuvos Respublikos ribų – 14 kalendorinių dienų) nuo jo išsiuntimo dienos;

12.6.4 jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, telefonu, kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroninio ryšio priemonėmis – jo išsiuntimo (perdavimo) dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba artimiausią darbo dieną, jei išsiuntimo (perdavimo) dieną jis buvo gautas ne darbo valandomis;

12.6.5 jei pranešimas paskelbtas Kredito unijos internetinės bankininkystės sistema – artimiausią darbo dieną pranešimo gavėjo šalyje po jo paskelbimo dienos;

12.6.6 jei pranešimas paskelbtas viešai – jo paskelbimo dieną;

12.6.7 jei pranešimo gavėjas patvirtino ankstesnį, negu nurodyta pirmiau, pranešimo gavimą – patvirtintą gavimo dieną.

12.8 Vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti rekvizitai (toliau – kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyti siunčiant Šalių pranešimus, nurodomi Sutartyse ar kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.).

12.9 Jeigu Kredito unija yra sudariusi tam tikrą Sutartį su daugiau nei vienu Klientu (pvz., Mokėjimo sąskaita atidaryta dviejų ar daugiau asmenų vardu), Kredito unija turi teisę perduoti su tokia sutartimi susijusius pranešimus bet kuriam iš tokių Klientų, ir toks Klientas gautą pranešimą privalo nedelsdamas perduoti kitiems minėtą Sutartį su Kredito unija sudariusiems asmenims.

12.10 Jeigu Sutartyje arba kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nėra Kliento kontaktinių duomenų, Kredito unija turi teisę perduoti pranešimą naudodamasi paskutiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu Sutartyje nėra Kredito unijos kontaktinių duomenų, Klientas turi teisę perduoti pranešimą naudodamasis Kredito unijos internetiniame tinklalapyje nurodytais Kredito unijos kontaktiniais duomenimis.

12.11 Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius kontaktinių duomenų keitimą. Neatlikus šių pareigų laikoma, kad pranešimas, išsiųstas remiantis paskutiniaisiais kitai Šaliai nurodytais duomenimis, yra išsiųstas tinkamai, o bet kokia prievolė, įvykdyta remiantis šiais duomenimis, yra įvykdyta tinkamai. Kredito unija apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą turi teisę informuoti viešojo skelbimo būdu. Siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, Klientas taip pat privalo nedelsdamas raštu pranešti Kredito unijai apie savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu.

12.12 Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant sutartį. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius apie: Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pasikeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą bei iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.

12.13 Sutartyje gali būti nustatyta, kad Šalys privalo periodiškai perduoti viena kitai tam tikrus pranešimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

12.14 Jei Klientas negauna iš Kredito unijos pranešimų, kuriuos jis turėjo gauti iš Kredito unijos pagal Sutartį arba dėl kurių gavimo pateikė Kredito unijai atskirą prašymą, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Kredito uniją.

12.15 Klientas, gavęs iš Kredito unijos pranešimą, privalo nedelsdamas patikrinti esančios pranešime informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų – nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją. Šis punktas netaikomas Kredito unijos pranešimams, kurie pagal savo esmę, sutartį ar Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi būti tikrinami ir (ar) tvirtinami Kliento.

12.16 Kredito unijos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Kredito unijos pasiūlymu ir (ar) įsipareigojimu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Kredito unijos pranešime yra aiškiai įvardyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas ir (ar) įsipareigojimas.

12.17 Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją elektroniniu paštu.

12.18 Sąlygos ir Įkainiai skelbiami bei Sutartys sudaromos lietuvių kalba. Klientui pageidaujant ir Kredito unijai sutikus, Sutartys gali būti sudaromos anglų ar kitomis kalbomis. Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų Sutarties vertimo išlaidas į atitinkamą užsienio kalbą.

12.19 Perduodami asmeniškai Klientui Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba. Kredito unija taip pat turi teisę sudaryti šiuos pranešimus ta kalba, kuria sudaryta Sutartis. Kredito unijai sutikus, Kredito unijos pranešimai gali būti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba. Viešojo skelbimo būdu perduodami Kredito unijos pranešimai, kurie talpinami Kredito unijos interneto tinklalapyje, ir visi kiti Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba.

12.20 Kliento pranešimai pateikiami Kredito unijai turi būti sudaromi lietuvių kalba. Kredito unijai sutikus, Kliento pranešimas gali būti sudaromas kita kalba, tačiau tokiu atveju Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų pranešimo vertimo į lietuvių kalbą išlaidas.

12.21 Jei Sutarties ar kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.

12.22 Kredito unijai pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių ir (ar) kita Kredito unijos nurodyta kalba. Jei Kredito unijai pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, tai Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių ir (ar) kitą Kredito unijos nurodytą kalbą Kredito unijai priimtino kompetentingo vertėjo. Kredito unija taip pat turi teisę pareikalauti, kad vertėjo parašo tikrumas būtų patvirtintas notaro.

12.23 Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų legalizuoti arba patvirtinti Apostille teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse yra nustatyta kitaip.

12.24 Klientas turi teisę bet kada Kredito unijoje susipažinti su galiojančia Bendrosios sutarties bei Sąlygų, Įkainių redakcija, o taip pat su bet kokia Sutarties bei Sąlygų redakcija, galiojusia nuo Bendrosios sutarties sudarymo dienos. Minėti dokumentai gali būti skelbiami ir Kredito unijos internetiniame tinklalapyje, o jų nepaskelbus ir gavus atskirą Kliento prašymą, turi pateikti Klientui raštu arba naudojant kitą Kredito unijai priimtiną Patvariąją laikmeną.

13. Apsaugos ir taisomosios priemonės

13.1 Kliento pareigos, susijusios su Mokėjimo priemonėmis ir personalizuotais saugumo duomenimis

13.1.1 Klientas, turintis teisę naudotis Mokėjimo priemone, turi šias pareigas:

13.1.1.1 naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių (Sutarčių, Paslaugų teikimo taisyklių ir šių Sąlygų);

13.1.1.2 sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti Tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai ar jos nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių;

13.1.1.3 gavęs Mokėjimo priemonę privalo nedelsiant imtis visų veiksmų, kad apsaugotų personalizuotus saugumo duomenis ir sumažintų rizikas susijusias su Mokėjimo paslaugų saugumu bei išvengtų su minėta rizika susijusių galimų neigiamų pasekmių. Veiksmai, kurių rekomenduojama imtis Klientui siekiant sumažinti riziką susijusią su Mokėjimo paslaugų saugumu ir galimas neigiamas pasekmes skelbiami https://lku.lt/saugus-paslaugu-naudojimas/.

13.1.2 Siekiant apsaugoti Kliento duomenis, lėšas nuo neteisėtos Trečiųjų asmenų veiklos, Klientas praradęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar susidūręs su bet kokiais Mokėjimo paslaugų saugumo incidentais ar kitomis aplinkybėmis, dėl kurių kyla (ar tikėtinai gali kilti) grėsmė saugiam naudojimuisi Mokėjimo priemone ar Mokėjimo paslaugomis, turi pareigą apie minėtas aplinkybes pranešti Kredito unijai šių Sąlygų nurodytais būdais. Kredito unija įsipareigoja suteikti konsultaciją ar kitą pagalbą, būtiną Mokėjimo priemonės, Mokėjimo paslaugų saugumui užtikrinti.

13.2 Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimas Kredito unijos iniciatyva

13.2.1 Kredito unija, o Sutartyse nustatytais atvejais ir kiti asmenys, turi teisę blokuoti Mokėjimo sąskaitą (t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Mokėjimo sąskaitoje) ir (ar) Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti ja naudotis):

13.2.1.1 dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų ir (ar) Mokėjimo priemonės saugumu (pvz. neteisingai įvedamas PIN kodas);

13.2.1.2 dėl įtariamo neautorizuoto, neteisėto ar nesąžiningo Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų ir (ar) Mokėjimo priemonės naudojimo arba dėl labai padidėjusios rizikos, kad Klientas gali nesugebėti tinkamai įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų Kredito unijai (įskaitant atvejus, kai naudojama Mokėjimo priemonė, sudaranti galimybes pasinaudoti Kredito unijos suteikiamu kredito limitu Mokėjimo sąskaitoje);

13.2.1.3 jeigu Klientas nesilaiko su Kredito unija sudarytos Bendrosios sutarties sąlygų, Sutarčių ar Sąlygų;

13.2.1.4 jeigu Kredito unija turi pagrįstų įtarimų, kad Mokėjimo sąskaitoje esančiomis lėšomis ir (ar) Mokėjimo priemone gali neteisėtai ar nesąžiningai pasinaudoti ar pasinaudojo Tretieji asmenys;

13.2.1.5 jeigu Kredito unija turi pagrįstų įtarimų, kad Mokėjimo sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama arba yra panaudota pinigų plovimui, teroristų finansavimui ar kitai nusikalstamai veikai vykdyti;

13.2.1.6 jeigu Kredito unija gauna pagrįstos informacijos apie Kliento (Vartotojo) mirtį ar Kliento, kuris nėra Vartotojas, pabaigą (išregistravimą);

13.2.1.7 jeigu Kredito unijai pateikiama prieštaringa informacija apie asmenis, turinčius teisę atstovauti Klientui;

13.2.1.8 jei Kredito unija sužino apie Mokėjimo priemonės vagystę ar praradimą kitu būdu, Kredito unijai įtarus ar sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą pasisavinimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis (įskaitant Tapatybės patvirtinimo priemones) sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys;

13.2.1.9 kai Kredito unijai yra pateikiamas Kliento, kuris nėra Vartotojas, valdymo organų (akcininkų, bendrijos narių ar kt.) prašymas ar kitas dokumentas (pvz. sprendimas), apriboti Kliento vadovo ar kitų asmenų teisę disponuoti Kliento Mokėjimo sąskaita;

13.2.1.10 jei Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu;

13.2.1.11 Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Bendrojoje sutartyje bei Sąlygose, Paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje numatytais atvejais.

13.2.2 Šių Sąlygų 13.2.1 punkte nustatytais atvejais Kredito unija Sutartyje nurodytu būdu informuoja Klientą apie Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimą ir blokavimo priežastis, jei įmanoma, iki blokuodama Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę ir ne vėliau kaip tuoj pat ją užblokavusi, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

13.3 Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimas Kliento iniciatyva

13.3.1 Kliento iniciatyva Mokėjimo sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas raštu ar kitu Sutartyje, Sąlygose ir (ar) Paslaugų teikimo sąlygose numatytu būdu pateikia Kredito unijai atitinkamą prašymą arba praneša Kredito unijai, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, arba Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos ir (ar) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu.

13.3.2 Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Kredito unijai priimtinu būdu.

13.3.3 Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių, kad minėtą prašymą (pranešimą) pateikia ne Klientas, Kredito unija turi teisę atsisakyti blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę. Tokiais atvejais Kredito unija neatsako už nuostolius, galinčius atsirasti dėl minėto prašymo (pranešimo) neįvykdymo.

13.4 Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo pabaiga

13.4.1 Kredito unija panaikina Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių ir, jei blokavimas buvo atliktas Kliento iniciatyva, tik kai Kredito unija gauna atitinkamą raštišką Kliento prašymą (išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta kitaip). Blokuotą Mokėjimo priemonę Kredito unija teisę pakeisti nauja.

13.4.2 Kredito unija neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo, bei nemoka sąlygose, Paslaugų teikimo sąlygose ir (ar) Sutartyje nustatytų netesybų, jei blokavimas buvo vykdomas Sąlygose, Paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta tvarka ir esant minėtuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms.

13.5 Neautorizuotos Mokėjimo operacijos ir dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų kylantys nuostoliai

13.5.1 Jei Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla ir neigia autorizavęs įvykdytą Mokėjimo operaciją, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo atlikta netinkamai, Kredito unijai tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas (t. y., kad Kredito unija tinkamai patikrino Mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotų saugumo požymių panaudojimą), ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jai neturėjo įtakos techniniai trikdžiai arba kiti Mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos trūkumai.

13.5.2 Jei Klientas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, Kredito unijos užregistruotas Mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo Mokėjimo operaciją, veikė nesąžiningai ar tyčia, ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių Sąlygų 13.1.113.1.1.1 – 13.1.113.1.1.3 punktuose nustatytų pareigų. Kredito unija ir atitinkamais atvejais Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas turi pateikti įrodymų, kuriais patvirtinamas Mokėtojo sukčiavimas arba didelis neatsargumas.

13.5.3 Klientui (Mokėtojui) gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų, jei tie nuostoliai patirti dėl:

13.5.3.1 prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo;

13.5.3.2 neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo.

13.5.4 Klientas (Mokėtojas) neturi patirti jokių nuostolių, jeigu:

13.5.4.1 jis iki Mokėjimo operacijos įvykdymo negalėjo pastebėti Mokėjimo priemonės praradimo, vagystės arba neteisėto pasisavinimo, išskyrus atvejus, kai jis veikė nesąžiningai;

13.5.4.2 nuostoliai yra patirti dėl Kredito unijos, jo darbuotojo, tarpininko, filialo ar asmenų, kuriems perduotas veiklos funkcijų vykdymas, veiksmų ar neveikimo.

13.5.5 Klientui (Mokėtojui) tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Klientas (Mokėtojas) juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdęs vienos ar kelių 13.1.1 punkte nustatytų pareigų. Tokiais atvejais Sąlygų 13.5.3 punkte nustatytas didžiausios nuostolių sumos ribojimas netaikomas.

13.5.6 Jei Kredito unija iš Mokėtojo, nereikalauja saugesnio autentiškumo patvirtinimo (kaip tai yra apibrėžta teisės aktuose), Mokėtojui dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai tenka tik tuo atveju, jeigu jis veikė nesąžiningai.

13.5.7 Po to, kai Klientas (Mokėtojas) pateikia Kredito unijai Sąlygų 13.1.1 – 13.1.1.2 punkte nurodytą pranešimą, Kliento (Mokėtojo) nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos Mokėjimo priemonės, tenka Kredito unijai, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai, ir šių Sąlygų 13.3.1 punkte numatytą atvejį, kai Kredito unija neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl Kliento prašymo (pranešimo) blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę neįvykdymo. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

13.5.8 Jeigu Kredito unija nesudaro sąlygų Mokėtojui bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai pasisavintą Mokėjimo priemonę, nuostoliai, atsiradę dėl Mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka Kredito unijai, išskyrus atvejus, kai Klientas (Mokėtojas) veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

13.5.9 Sąlygų 13.6.2 – 13.6.3 punktuose nustatytais terminais gavęs atitinkamą Kliento (Mokėtojo) pranešimą ar nustatęs, kad Mokėjimo operacija nebuvo Kliento autorizuota, Kredito unija nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos Kredito unijos darbo dienos pabaigos, sugrąžina Klientui neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina – atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jei neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus atvejus, kai Kredito unija turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą. Kredito unija taip pat užtikrina, kad Klientas (Mokėtojas) nepatirtų nuostolių dėl Kredito unijai mokėtinų arba iš jo gautinų palūkanų, išskyrus 13.5.3, 13.5.7 ir 13.5.6 punktuose nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą Mokėjimo operaciją tenka Klientui.

13.6 Mokėjimo sąskaitos tikrinimas ir informavimas apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas

13.6.1 Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas. Aplinkybė, kad Klientas nepageidavo, jog jam būtų siunčiamas Išrašas, neatleidžia Kliento nuo šios prievolės vykdymo.

13.6.2 Klientas, kuris nėra Vartotojas, privalo raštu pranešti Kredito unijai apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie šiame punkte paminėtas aplinkybes) ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Kredito unija, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai įvykdė Mokėjimo operaciją.

13.6.3 Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis privalo nedelsdamas raštu pranešti Kredito unijai apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas iš Mokėjimo sąskaitos, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datos.

13.6.4 Jeigu Klientas Sąlygų 13.6.2 – 13.6.3 punktuose nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai patvirtino Mokėjimo sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas.

13.6.5 Sąlygų 13.6.2 – 13.6.3 punktuose nustatyti terminai netaikomi, jei Kredito unija nepateikė informacijos Klientui apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti šiose Sąlygose, Paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta tvarka.

13.6.6 Klientui, pranešusiam apie neautorizuotą Mokėjimo priemonės panaudojimą, Kliento prašymu, pateiktu ne vėliau kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo tokio pranešimo pateikimo, Kredito unija turi Klientui raštu ar kitoje Patvariojoje laikmenoje pateikti patvirtinimą apie minėto pranešimo gavimo laiką.

13.7 Unikalaus identifikatoriaus ir papildomos informacijos naudojimas Mokėjimo operacijoms inicijuoti

13.7.1 Jeigu Mokėjimo operacijai įvykdyti Mokėjimo nurodymą inicijuojantis asmuo nurodo Unikalų identifikatorių, toks Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu lėšų įskaitymui į Mokėjimo sąskaitą ar nurašymui iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių.

13.7.2 Jeigu Mokėjimo nurodymą inicijuojančio asmens nurodytas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Kredito unija neatsako už Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų tokią Mokėjimo operaciją, ir privalo siekti atgauti tokios Mokėjimo operacijos lėšas. Kredito unija turi teisę imti iš Kliento Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už lėšų grąžinimą.

13.8 Kredito unijos atsakomybė

13.8.1 Jei Klientas (Mokėtojas) inicijavo Mokėjimo nurodymą, Kredito unija atsako jam už tinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą. Jei Kredito unija gali įrodyti Klientui (Mokėtojui) ir tam tikrais atvejais – gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo Mokėjimo operacijos sumą, gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas gavėjui už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą. jis nedelsdamas turi grąžinti mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir atkurti mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, ir užtikrinti, kad mokėtojas nepatirtų nuostolių dėl mokėjimo paslaugų teikėjui mokėtinų arba iš jo gautinų palūkanų.

13.8.2 Tais atvejais, kai Kredito unija, kaip Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal 13.8.1, ji nedelsdama turi grąžina Klientui (Mokėtojui) neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą ir atkurti Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Tais atvejais kai Kredito unijai kaip Kliento (Gavėjo) Mokėjimo paslaugų teikėjui kyla atsakomybė pagal Sąlygų 13.8.1, ji nedelsdama įskaito Mokėjimo operacijos sumą į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą ir (ar) sudaro Klientui (Gavėjui) galimybę ja disponuoti. Jeigu Kredito unija, gavusi Klientui (Gavėjui) skirtos Mokėjimo operacijos sumą, negali jos įskaityti į Kliento (Gavėjo) sąskaitą, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, grąžina Mokėjimo operacijos sumą mokėtojui.

13.8.3 Gavėjui ar per Gavėją inicijavus Mokėjimo nurodymą, Kredito unija veikdama kaip Kliento (Gavėjo) Mokėjimo paslaugų teikėjas, atsako Klientui (Gavėjui) už tinkamą Mokėjimo nurodymo perdavimą mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui. Šiuo atveju, Kredito unija, veikdama kaip Kliento (Gavėjo) Mokėjimo paslaugų teikėjas, nedelsdama perduoda Mokėjimo nurodymą mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui. Gavėjui arba per Gavėją inicijuotą Mokėjimo nurodymą perdavus pavėluotai, Kredito unija turi užtikrinti, kad Klientas (Gavėjas) nepatirtų nuostolių dėl Kredito unijai mokėtinų arba iš jo gautinų palūkanų. Kredito unija užtikrina, kad Klientas (Gavėjas) galėtų naudotis Mokėjimo operacijos suma iš karto po to, kai tą sumą gauna Kredito unija, ir užtikrina, kad Klientas (Gavėjas) nepatirtų nuostolių dėl Kredito unijai mokėtinų arba iš jos gautinų palūkanų.

13.8.4 Kai gavėjo arba per gavėją inicijuota mokėjimo operacija (13.8.3 punktas), už kurią gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas neatsako pagal 13.8.3 punktą, ir Kredito unijos Klientas yra Mokėtojas, už tai Klientui (Mokėtojui) atsako Kredito unija, kuri nedelsdama turi grąžinti Klientui (Mokėtojui) neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą ir atkurti Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, ir užtikrinti, kad Klientas (Mokėtojas) nepatirtų nuostolių dėl Kredito unijai mokėtinų arba iš jo gautinų palūkanų.

13.8.5 Kredito unija atlygina Klientui Komisinį atlyginimą ir palūkanas, kurie tenka Klientui dėl Mokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dėl Kredito unijos kaltės ir užtikrina, kad Klientas nepatirtų nuostolių dėl iš Kredito unijai mokėtinų ar iš Kredito unijos gautinų palūkanų.

13.8.6 Už pavėluotą Mokėjimo operacijos atlikimą ar nepagrįstą lėšų Mokėjimo sąskaitoje apribojimą dėl Kredito unijos kaltės, Klientui pareikalavus, Kredito unija moka Klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pavėluotai atliktos ar nepagrįstai dėl Kredito unijos kaltės apribotos Mokėjimo operacijos sumos.

13.8.7 Kredito unija neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, pelną ar pan.), susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija. Kredito unija atsako tik už Kliento tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Kredito unijos kaltės. Kredito unija neatsako už gavėjo ir mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja išskyrus jei tai numatyta Trečiųjų asmenų (pvz. Mastercard), dalyvaujančių Mokėjimo operacijos įvykdyme, taisyklėse. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik pretenzijas dėl Kredito unijos prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

13.8.8 Sąlygų 13.8.1– 13.8.5 punktų nuostatos taikomos tuo atveju, kai Klientas yra Vartotojas ir Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Valstybę narę ar iš jos. Priešingu atveju, t. y. kai Klientas nėra Vartotojas ir (ar) atitinkama Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę ar iš jos arba Užsienio valstybės valiuta, Kredito unija už netinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą atsako tik tuo atveju, jei Mokėjimo operacija yra netinkamai įvykdyta dėl Kredito unijos kaltės ir neatsako už trečiųjų asmenų padarytas klaidas.

13.8.9 Kredito unijos ar Kliento atsakomybė netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytoms aplinkybėms, kurių asmuo, prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai tai nustato kiti Kredito unijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

14. Mokėjimo operacijų atsekimas ir Mokėjimo operacijų lėšų atgavimas

14.1 Esant Sąlygų Error! Reference source not found. punkte numatytoms sąlygoms Kredito unija, gavusi Kliento (Mokėtojo) ar mokėtojo paslaugų teikėjo prašymą (jei mokėtojas nėra Kredito unijos klientas), pagal galimybes tarpininkauja ir imasi visų įmanomų priemonių atsekti Mokėjimo operaciją bei atgauti Mokėjimo operacijos lėšas. Kredito unija neatsako Mokėtojui, jei lėšos iš gavėjo nebus grąžintos arba, pritaikius gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo ir (ar) Kredito unijos taikomus mokesčius už lėšų grąžinimą, bus 17 grąžinta ne visa Mokėjimo operacijos lėšų suma. Lėšos Klientui (Mokėtojui) gali būti gražintos tik jei yra gautas gavėjo sutikimas, išskyrus šiose Sąlygose numatytus atvejus.

14.2 Jei Kredito unija gauna Gavėjo (Kliento) sutikimą grąžinti į jo Mokėjimo sąskaitą per klaidą pervestas lėšas, Kredito unija grąžintas lėšas perveda mokėtojui ir nuo pervedamos sumos turi teisę nurašyti ir kompensuoti Kliento (Gavėjo) patirtas tiesiogines išlaidas dėl lėšų įskaitymo/nurašymo nuo Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitos.

14.3 Tuo atveju, jei Klientas (Gavėjas) nesutinka į jo Mokėjimo sąskaitą per klaidą įskaitytas lėšas grąžinti mokėtojui arba jų neįmanoma grąžinti dėl kitų priežasčių, Kredito unija mokėtojui ar jo Mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda visą turimą informaciją, kuri, Kredito unijos nuomone, yra reikalinga mokėtojui imtis teisinių priemonių lėšoms atgauti.

14.4 Jei Mokėjimo operacija atlikta iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo ir Kredito unija gauna iš mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjo ar Mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininko prašymą grąžinti į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje dar neįskaitytas lėšas, kurios pervestos per klaidą ar apgaulės bei nusikalstamu būdu, Kredito unija, neįskaitytas į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą lėšas grąžina mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui ar jo tarpininkui, apie tai neinformuodama Kliento (Gavėjo).

14.5 Jei Kredito unija gauna pagrįstų įrodymų (pvz. pranešimą/nurodymą iš teisėsaugos institucijos pareigūnų), kad lėšos Klientui (Gavėjui) pervestos apgaulės ar nusikalstamu būdu, Kredito unija, siekdama užkardyti nusikalstamą veiką, turi teisę apriboti tokių lėšų disponavimą ir (ar) vienašališkai nurašyti nuo Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitos gautas lėšas, jei jų yra ir Mokėjimo sąskaita nėra areštuota, ir grąžinti jas mokėtojui ar Mokėjimo paslaugų teikėjui ar jo tarpininkui.

14.6 Jeigu Klientui (Mokėtojui), pagal pateiktą Mokėjimo nurodymą, grąžinamos lėšos dėl nuo Kredito unijos nepriklausančių priežasčių (pvz. gavėjas neturi Mokėjimo sąskaitos vykdoma Mokėjimo operacijos valiuta, gavėjo Mokėjimo sąskaita uždaryta, netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys (pvz. nenurodytas Valstybės narės ar Užsienio valstybės banko kodas ar kiti rekvizitai, kurių reikalauja Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas), Mokėjimo nurodymą iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos pateikė neturintis teisės atlikti asmuo (ne Klientas ar jo teisėtas atstovas (pvz. sukčiavimo atveju), esant 7.5 – 7.8 punktų sąlygoms ir pan., grąžinta suma įskaitoma į Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje. Kliento (Mokėtojo) sumokėtas Komisinis atlyginimas už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinamas, o iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos nurašomas su lėšų grąžinimu (įskaitymu) susijęs Komisinis mokestis ir kitos išlaidos. Ši sąlyga taikoma nepriklausomai nuo to kiek kartų Klientas (Mokėtojas), neištaisęs ar neįrašęs visus Mokėjimo nurodymui būtinus rekvizitus, pateikia Mokėjimo nurodymų Kredito unijai.

14.7 Jei mokėtojas yra valstybės ar savivaldybių įmonė, pvz. NMA, SODRA, socialinės rūpybos skyrius ir pan., kuri reguliariai Kredito pervedimais perveda lėšas į Gavėjų Mokėjimo sąskaitas Kredito unijoje ir Kredito unija gauna tokio mokėtojo ar mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjo oficialų raštą dėl lėšų grąžinimo, nes Mokėjimo operacijos dėl tam tikrų priežasčių buvo atliktos per klaidą, Kredito unija vykdo tokį mokėtojo ar mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymą ir grąžina mokėtojui lėšas, jas nurašydamas nuo Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitos, jei tai leidžia teisės aktai.

14.8 Tuo atveju, jei dėl Kredito unijos kaltės lėšos buvo neteisingai įskaitytos į Kliento Mokėjimo sąskaitą arba neteisingai nurašytos nuo Kliento Mokėjimo sąskaitos, taip pat pastebėjus kitas klaidingas Mokėjimo sąskaitos operacijas, Kredito unija turi teisę ištaisyti šias klaidas be papildomo Kliento sutikimo ar jo išankstinio informavimo, net jei Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra lėšų. Jei Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas be išlygų įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo dienos grąžinti klaidingai įskaitytas lėšas Kredito unijai.

14.9 Klientas, pastebėjęs, kad į jo Mokėjimo sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai. Klientas, be pagrindo gavęs Mokėjimo operacijos lėšas, neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis lėšomis ir privalo tokias lėšas nedelsdamas grąžinti.

14.10 Už Mokėjimo operacijos atsekimą ir (ar) lėšų grąžinimą Kredito unija ima Komisinį atlyginimą, nurodytą Įkainiuose.

14.11 Kredito unijos prašymu Klientas (Mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie Sąlygų 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nurodytas sąlygas.

14.12 Kitų lėšų grąžinimas. Vykdant Mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į Mokėjimo sąskaitą įnešamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o paimdamas iš Mokėjimo sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos gavęs, ir nedelsdamas pateikti Kredito unijai bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe.

15. Gavėjo ar per gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimas

15.1 Klientas (Mokėtojas) iš Kredito unijos turi teisę atgauti visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau atliktos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:

15.1.1 autorizuojant Mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma;

15.1.2 Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (Mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus susijusias su valiutos 18 keitimu, kai, atliekant Mokėjimo operaciją, buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio Klientas (Mokėtojas) susitarė su Kredito unija. Jeigu Klientas (Mokėtojas), pateikdamas sutikimą atlikti gavėjo ar per gavėją inicijuotas Mokėjimo operacijas, nurodo tokių Mokėjimo operacijų limitą (vienos Mokėjimo operacijos ar atliekamų per tam tikrą laikotarpį kelių Mokėjimo operacijų), yra laikoma, kad jis pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios maksimalios šių Mokėjimo operacijų sumos. Jei Klientas nėra Vartotojas, šio punkto nuostatos netaikomos ir Klientas neturi teisės atgauti pirmiau minėtos mokėjimo operacijos sumos.

15.2 Klientas (Mokėtojas) neturi teisės į gavėjo ar per gavėją inicijuotų sumų grąžinimą pagal 15.1 punktą, jei Klientas (Mokėtojas) davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją tiesiogiai Kredito unijai ir Kredito unija arba gavėjas Klientui (Mokėtojui) sutartu būdu pateikė informaciją apie būsimą Mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti ne mažiau kaip prieš 4 (keturias) savaites iki numatytos Mokėjimo operacijos atlikimo datos.

15.3 Kredito unija, gavusi Kliento (Mokėtojo) kuris yra Vartotojas prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką. Jei prašymą pateikia Klientas, kuris nėra Vartotojas, Kredito unija, gavusi Kliento prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 30 (trisdešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti. Kredito unija turi teisę grąžinti Mokėjimo operacijos sumą Mokėtojui netirdama Sąlygų 15.1 punkte numatytų sąlygų bei aplinkybių buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu Mokėtojo prašymu. Jeigu Mokėjimo operacijos suma yra grąžinama Mokėtojui, su tokios Mokėjimo operacijos atlikimu susiję Kredito unijai sumokėti Komisiniai atlyginimai nėra grąžinami.

15.4 Jeigu Sąlygų 15.1 punkte nurodytu atveju Gavėjas yra Klientas (Gavėjas), toks Klientas, gavęs Kredito unijos prašymą, privalo nedelsdamas pateikti Kredito unijai pastarosios nurodytus dokumentus ir informaciją, susijusius su Sąlygų 15.1 punkte numatytomis Mokėjimo operacijomis.

15.5 Kredito unijai Sąlygų 15 – 15.2 punktuose nustatytais atvejais ir tvarka grąžinus Klientui (Mokėtojui) Mokėjimo operacijos sumą, tokios Mokėjimo operacijos sumos Gavėjas (Klientas) privalo į jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą pervestą minėtos Mokėjimo operacijos sumą nedelsiant grąžinti Kredito unijai, ir sutinka, kad Kredito unija šių Sąlygų 10.7 punkte nustatyta tvarka nurašytų tokios Mokėjimo operacijos lėšas iš Kredito unijoje esančių jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitų.

15.6 Jeigu Kredito unija įtaria ar turi duomenų, kad Klientas (Gavėjas) nusikalstamu būdu iš Kliento (Mokėtojo) Mokėjimo sąskaitos pervedė lėšas į savo ar Trečiojo asmens (gavėjo) Mokėjimo sąskaitą, Kredito unija turi teisę, be jokio išankstinio Kliento (Gavėjo) informavimo, nusikalstamu būdu pervestas lėšas iš Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitos grąžinti Klientui (Mokėtojui) arba blokuoti Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą.

16. Sutarčių keitimas

16.1 Sąlygas, Įkainius ir Paslaugų teikimo sąlygas nustato Kredito unija. Kredito unija turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygas ir (ar) Įkainius, ir (ar) Paslaugų teikimo sąlygas, ir (ar) Bendrąją sutartį. Apie tokius pakeitimus, kurie sunkina Kliento padėtį, Kredito unija informuoja Klientą, kuris yra Vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, o kai Klientas nėra Vartotojas – ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip. Apie pakeitimus, kurie nesunkina Kliento padėties Kredito unija turi teisę informuoti Klientą nesilaikydama aukščiau šiame punkte nustatytų terminų. Komisinio atlyginimo nustatymas už naujas Paslaugas nelaikomas Kliento padėties sunkinimu.

16.2 Pranešimas apie Bendrosios sutarties, Paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) Sąlygų, ir (ar) Įkainių pakeitimą sudaromas raštu ar naudojant kitą Patvariąją laikmeną ir perduodamas Klientui asmeniškai ir kartu gali būti skelbiamas viešai.

16.3 Klientas anksčiau negu siūlomą 16.1 punkte nurodytų pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su šiais pakeitimais arba juos atmesti. Jeigu Klientas iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos Kredito unijai nepraneša, kad su pakeitimais nesutinka, laikoma, kad Klientas su tokiais pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną. Tokiu atveju laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais, pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną ir Klientas netenka teisės pareikšti Kredito unijai savo nesutikimo ir (ar) pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.

16.4 Klientui iki 16.1 punkte nurodytų siūlomų pakeitimų įsigaliojimo dienos pareiškus, kad jis nesutinka su atliktais pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį, kuri yra susijusi su tokiais pakeitimais. Apie Bendrosios sutarties nutraukimą Klientas raštu ar naudodamasis elektroniniais kanalais turi pranešti Kredito unijai apie tokios Bendrosios sutarties nutraukimą iki dienos, kurią bus pradėti taikyti tokie pakeitimai, arba pasinaudoti Sąskaitos perkėlimo paslauga. Šiuo atveju Klientas turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo. Bendrosios sutarties nutraukimas yra Mokėjimo sąskaitos uždarymo pagrindas.

16.5 Kredito unija turi teisę vienašališkai keisti Bendrąją sutartį nepriklausomai nuo tokios Bendrosios sutarties sąlygų, t. y. nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teisė yra nustatyta Bendrojoje sutartyje ir (ar) Bendrojoje sutartyje yra numatyta kitokia jos keitimo tvarka.

17. Sąlygų išimtys

17.1 Jei Klientas nėra Vartotojas, Kredito unija ir Klientas susitaria, kad Kredito unija turi teisę netaikyti šių Sąlygų 6.6, 6.12.2 – 6.12.4, 11.1, 11.5, 13.6.5 punktų.

18. Sutarčių galiojimas ir pabaiga

18.1 Bendroji sutartis galioja neterminuotai, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.

18.2 Vienkartinio mokėjimo sutartis galioja iki Vienkartinio mokėjimo sutartyje nustatytos Mokėjimo operacijos atlikimo datos.

18.3 Kitos Sutartys dėl Mokėjimo paslaugų teikimo galioja jose nustatytą terminą.

18.4 Klientas turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį įspėdamas Kredito uniją apie nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

18.5 Klientas, kuris yra Vartotojas, nutraukdamas Bendrąją sutartį, nemoka jokio Komisinio atlyginimo, išskyrus atvejus, kai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 6 mėnesiai. Tais atvejais kai Klientas, kuris yra Vartotojas, nutraukia Bendrąją sutartį kai nuo jos įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 6 mėnesiai, arba Klientas, kuris nėra Vartotojas, nutraukia Bendrąją sutartį yra mokamas Įkainiuose numatytas Komisinis atlyginimas.

18.6 Kredito unija gali nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą Bendrąją sutartį, pranešdama apie nutraukimą Klientui, kuris yra Vartotojas, ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o Klientui, kuris nėra Vartotojas, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Bendrosios sutarties nutraukimo datos, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.

18.7 Kredito unija taip pat turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį pranešdamas apie tai Klientui šių Sąlygų 18.6 punkte nustatytais terminais ir tvarka, esant šioms sąlygoms:

18.7.1 Kliento Mokėjimo sąskaitoje daugiau nei metus nebuvo vykdomos Mokėjimo operacijos ir (ar) nėra piniginių lėšų (jeigu Mokėjimo sąskaita pagrindinė – daugiau nei dvejus metus nebuvo vykdomos Mokėjimo operacijos ir / ar nėra piniginių lėšų);

18.7.2 Klientas pažeidė Bendrosios sutarties ar kitos Sutarties sąlygas;

18.7.3 Klientas sutarties sudarymo ar vykdymo metu Kredito unijai pateikia neteisingą, ne visą informaciją arba iš viso atsisako pateikti Kredito unijai reikiamą informaciją;

18.7.4 Klientas, pasikeitus Kredito unijai pateiktuose dokumentuose esančiai informacijai, nepateikia (neatnaujina) jos ir ši informacija buvo esminė sudarant Bendrąją sutartį;

18.7.5 Klientas Kredito unijos pareikalavimu nepateikia duomenų apie savo finansinę būklę, jei tokie duomenys Kredito unijai būtini priimant sprendimą dėl kredito suteikimo ar kitų paslaugų teikimo;

18.7.6 Klientas nepraneša Kredito unijai apie atsiradusias aplinkybes, galinčias turėti neigiamą įtaką Kliento įsipareigojimų Kredito unijai tinkamam vykdymui;

18.7.7 Kredito unija turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas yra susijęs su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla;

18.7.8 Kredito unija turi pagrįstų žinių, kad Klientas yra nepatikimas;

18.7.9 Klientas vengia arba atsisako Kredito unijos prašymu ir nurodytais terminais pateikti informaciją apie piniginių lėšų ar turto kilmę, kitus Kredito unijos prašomus papildomus duomenis;

18.7.10 Kliento narystė Kredito unijoje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo, pajaus perleidimo kitam asmeniui ar kitais narystės Kredito unijoje pasibaigimo pagrindais.

18.8 Kredito unija visapusiškai įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes, turi teisę vienašališkai nutraukti Bendrąją sutartį ir dėl kitų svarbių ir (ar) esminių Bendrosios ar kitos Sutarties sąlygų ar Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų. Tokiu atveju Kredito unija turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį nedelsdama, neįspėjusi Kliento prieš šių Sąlygų 18.6 punkte nurodytą terminą. Apie Bendrosios sutarties nutraukimą Kredito unija nedelsdama informuoja Klientą.

18.9 Kredito unija turi teisę nutraukti Bendrąjį sutartį neįspėjusi Kliento prieš šių Sąlygų 18.6 punkte nurodytus terminus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

18.10 Reguliariai už Mokėjimo paslaugas imamą Komisinį atlyginimą Klientas moka proporcingai iki Bendrosios sutarties nutraukimo dienos. Jei Komisinis atlyginimas buvo sumokėtas iš anksto, jis proporcingai grąžinamas, jei Klientas yra Vartotojas.

18.11 Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Kredito unijai, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Mokėjimo operacijos, inicijuotos pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos, baigiamos atlikti vadovaujantis iki Sutarties nutraukimo galiojusiomis Sutarties nuostatomis, išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas susitaria kitaip.

18.12 Kredito unija, nutraukusi Sutartį, automatiškai perveda Kliento lėšas į Kredito unijos specialią sąskaitą, kurioje laikomos Klientų lėšos patikėjimo pagrindais.

18.13 Kliento lėšos išduodamas Klientui arba jo nurodymu pervedamas į kitą jo nurodytą sąskaitą.

19. Klientų teisių gynimas

19.1 Įkainiams, Sąlygoms, Paslaugų teikimo sąlygoms ir Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

19.2 Kredito unija išnagrinėja rašytinius Klientų skundus (prašymus), susijusius su teikiamomis Mokėjimo paslaugomis ir (ar) su Klientu sudaryta Sutartimi ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbų dienų nuo skundo 20 gavimo Kredito unijoje dienos. Kredito unija atsakymą pateikia raštu popieriuje ar naudodama kitą Patvariąją laikmeną. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Kredito unija negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per nurodytą terminą, Kredito unija išsiunčia negalutinį atsakymą aiškiai nurodydama atsakymo į skundą pateikimo vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo skundo gavimo Kredito unijoje dienos.

19.3 Klientų prašymus (skundus) Kredito unija nagrinėja nemokamai.

19.4 Jeigu Kredito unijos atsakymas Kliento, kuris pagal įstatymus laikytinas vartotoju, netenkina arba jeigu jam nebuvo atsakyta per 19.2 punkte nurodytą terminą, turi teisę per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Kredito uniją dienos kreiptis su prašymu į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką – Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių nustatyta tvarka, adresas Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuva interneto svetainės adresas www.lb.lt.

19.5 Ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Kitos sąlygos

20.1 Kredito unija, teikdama Mokėjimo paslaugas ar vykdydama Mokėjimo operacijas, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, taip pat siekdama užtikrinti sukčiavimo atliekant mokėjimus prevenciją tyrimą ir nustatymą turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, o teisės aktuose nustatyta tvarka perduoti (teikti) Kredito unijos turimus Kliento asmens duomenis ir su Mokėjimo operacija susijusius duomenis tarptautinėms mokėjimo kortelių organizacijoms, informaciją apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis apdorojančioms įmonėms, mokėtojui, gavėjui, mokėtojo ar gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, įskaitant Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją, Sąskaitos informacijos paslaugos teikėją, Mokėjimo operacijai vykdyti naudojamos mokėjimo sistemos operatoriui, Kredito unijos tarpininkams (bankams korespondentams), priežiūros institucijai, taip pat teisėsaugos institucijoms ar asmenims, kuriems pagal teisės aktus ar sudarytas sutartis Kredito unija privalo teikti informaciją apie Klientą.

20.2 Tuo atveju, jei dėl techninių sutrikimų bankomate ar kituose grynųjų pinigų išėmimo / įnešimo terminaluose, Klientui pasinaudojus Mokėjimo priemone, grynieji pinigai Klientui neišduodami arba įnešus – neįskaitomi į Mokėjimo sąskaitą, Klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti Kredito uniją. Kliento pretenzija dėl neišmokėtų arba neįskaitytų iš / į bankomato / terminalo lėšų nagrinėjama laikantis šiose Sąlygose bei tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų taisyklėse numatytų terminų. Klientui lėšos įskaitomos į Kliento Mokėjimo sąskaitą tik po to, kai Kredito unija išnagrinėja pretenziją ir pasitvirtina techninių sutrikimų bankomate faktas.