Mane domina: Paskolos Indėliai

D.U.K.

Unijos asocijuotais nariais gali būti:

 1. asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkė nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 2. kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.
Taip galima, bet tokiu atveju netektumėte sukauptų palūkanų.
Minimali indėlio suma 150€, terminas – 1 mėnuo
 • Paraiška kreditui gauti;
  Įmonės finansinės ataskaitos už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius metus;
  Einamųjų metų balanso straipsnių detalizavimą;
  Informacija apie siūlomas užtikrinimo priemones ir turto vertinimo ataskaita;
  Informacija apie kreditą imančią bendrovę (įstatai, registracijos dokumentas, buveinės adresas, vadovo paskyrimo dokumentas, akcininkų sąrašas ir kt.).
  Įmonės akcininkų sprendimas dėl paskolos gavimo;
  Vadovo asmens dokumentas
  Verslo planas
Kredito unijoje “Taupa” privalomasis pajus yra 30 EUR.
Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 14 str. pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Jeigu, atsiskaičius su asmeniu, nebus vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai, pajinių įnašų už pagrindinį ir papildomus pajus grąžinimas turi būti sustabdomas tol, kol bus užtikrinta, kad yra vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai.

Indėliai iki 100.000,00 Eur sumos yra apdrausti Įstatyme numatytomis sąlygomis ir tvarka“ VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Daugiau informacijos: https://www.taupa.lt/indeliu-draudimas/