Mane domina: Paskolos Indėliai

KU „Taupa” etikos kodeksas

Naudinga

Kredito Unijos „TAUPA“ Etikos Kodeksas

Kredito unija „Taupa“ – sėkmingai veiklą vykdanti ir tvariai auganti finansų institucija, teikianti modernias ir patogias finansines paslaugas savo nariams ir klientams. Paprastumas, atsakingumas ir skaidrumas – pagrindinės šios finansų institucijos vertybės, kuriomis grindžiama Unijos veikla. Siekdama savo tikslų, Unija sutelkė kompetentingų, nuolat įgūdžius tobulinančių asmenų komandą, kurios nariams etiškas elgesys yra pagrindas kasdieninėje veikloje. Etikos kodeksu patvirtiname elgesio taisykles, kuriomis vadovaujantis siekiame Unijos veiklos sėkmės.

Bendrosios Nuostatos

Kredito unijos „Taupa“ etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) yra Unijos narių, darbuotojų ir vadovų pasižadėjimas ir dokumentas, apibrėžiantis etiško ir teisėto elgesio normas.

Etikos kodeksas remiasi Unijos misija, vizija bei pagrindinėmis vertybėmis, atskleidžia ir įtvirtina Unijos elgesio standartus.

Įsipareigojimas vadovautis Etikos kodeksu ir jame pateiktų taisyklių laikymasis yra viena esminių darbo santykių, bendradarbiavimo bei komunikacijos su klientais sąlygų. Jei šiame kodekse nėra apibrėžta tam tikrų elgesio normų, darbuotojai ir vadovai elgiasi vadovaudamiesi Unijos vertybėmis bei visuomenėje priimtinais profesionalaus elgesio standartais.

Santykiai Unijos viduje

Kolegiškas bendravimas yra santykių Unijos viduje pagrindas. Tiek darbuotojai, tiek vadovai drauge kuria darbui palankią aplinką, kurioje netoleruojame bet kokio pobūdžio patyčių, priekabiavimo ar diskriminacijos. Savo elgesiu parodome, kokio elgesio tikimės vieni iš kitų – dirbame ir elgiamės taip, kaip norime, kad su mumis būtų elgiamasi. Siekdami sėkmingos Unijos veiklos teikiame ir priimame pagalbą, dalijamės patirtimi ir žiniomis, gerbiame vienas kito nuomonę, konstruktyviai diskutuojame, pasitikime vieni kitais ir kartu tobulėjame.

Tyčinės klaidos, piktybiškai išprovokuotos nesėkmės, kenksmingas ir nemandagus elgesys darbo vietoje nėra toleruojamas.

Santykiai su Unijos nariais, klientais ir Partneriais

Kuriame ilgalaikius, tvarius ir abipusiai naudingus santykius su Unijos nariais, klientais ir partneriais. Santykiai grindžiami Unijos vertybiniais principais – paprastumu, skaidrumu, atsakomybe. Visų narių, klientų ir partnerių interesai ir poreikiai yra vienodai prioritetiniai, nė vienam neteikiant pirmenybės. Stengiamės pažinti, suprasti savo narius, klientus ir partnerius, suteikti maksimaliai profesionalų aptarnavimą, išpildant tvarios ir ilgalaikės partnerystės siekį. Esame profesionalūs, patikimi, pagarbūs.

Santykiai su konkurentais

Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo, abipusės pagarbos ir profesionalumo principais – konkuruojame laikydamiesi verslo etikos ir galiojančių teisės aktų. Derybos ir kompromisas – prioritetinis nesutarimų ar prieštaravimų sprendimo būdas.

Informacinių technologijų naudojimas

Raginame darbuotojus atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, IT tinklais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, internetu) – darbuotojai atsakingi už jiems patikėtų technologijų praradimą, pakenkimą ar sugadinimą, informacijos saugą.

Netoleruojame bet kokios garbę ir orumą žeminančios, neteisėtos informacijos naudojimo bei saugojimo bendrovės patalpose esančiose informacinių technologijų priemonėse ar duomenų kaupimo laikmenose.

Baigiamosios nuostatos

Etikos kodekso nuostatų laikymasis, pirmiausiai, grindžiamas Unijos darbuotojų ir vadovų sąžine.

Apie Etikos kodeksui prieštaraujančius veiksmus darbo vietoje pranešame tiesioginiam vadovui arba elektroniniu paštu, adresu – etika@taupa.lt. Dėžutės turinį administruoja Unijos vidaus audito tarnyba. Garantuojamas asmenų, pranešusių apie Etikos kodekso pažeidimus, visiškas konfidencialumas.

Darbuotojams, nesilaikantiems Etikos kodekso nuostatų, gali būti taikomos drausminės priemonės. Vadovybės pareiga – supažindinti Unijos darbuotojus su Etikos kodekso nuostatomis.

Etikos kodeksas tobulinamas Unijos vadovų ir darbuotojų iniciatyva – visi siūlymai priimami ir svarstomi.

Siekiame, kad etiško elgesio nuostatas įgyvendintų ne tik Unijos darbuotojai ir vadovai, bet ir nariai, tiekėjai, partneriai bei jų tiekimo grandys.