Valdymo organai

Visuotinis narių susirinkimas (VNS):

Visi kredito unijos nariai

 • Keičia unijos įstatus;
 • Renka ir atšaukia stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius, revizorių;
 • Pašalina narius iš unijos;
 • Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo;
 • Vertina unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto, revizoriaus ataskaitas.
Stebėtojų taryba:

Simona Abramavičiūtė (pirmininkė), Arnoldas Burkovskis, Povilas Butkus

 • Kontroliuoja, kaip paskolų komitetas, valdyba ir administracijos vadovas vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
 • Vertina unijos, jos valdybos, paskolų komiteto, finansinių išteklių kaupimą ir naudojimą, darbo apmokėjimą, finansinę būklę, teikia unijos visuotiniam narių susirinkimui valdybos, paskolų komiteto, revizoriaus ataskaitas su savo išvadomis ir pasiūlymais.
Valdyba:

Linas Songaila (pirmininkas), Linas Peciukevičius, Žermena Balaišienė

 • Priima naujus narius į uniją;
 • Renka ir atšaukia administracijos vadovą;
 • Organizuoja ir šaukia visuotinius narių susirinkimus;
 • Rengia unijos darbo reglamentus, nustato įkainius už unijos teikaimas paslaugas;
Administracijos vadovas:

Karolis Vitkauskas

 • Organizuoja ir vykdo unijos ūkinę finansinę veiklą;
 • Atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.
Paskolų komitetas:

Martynas Miknaitis (pirmininkas), Rolandas Amšiejus, Tomas Jakimauskas.

 • Nagrinėja unijos narių prašymus dėl paskolų, svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia siūlymus unijos administracijos vadovui bei valdybai.
Revizorius:

Narių skaičius

1347

Kredito unijos aktyvai

24 393 500 €

Klientų atsiliepimai