Mane domina: Paskolos Indėliai

Valdymo organai

Mūsų valdymo organai

Kredito unija Taupa

Keičia unijos įstatus;
Renka ir atšaukia stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius;
Pašalina narius iš unijos;
Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo;
Vertina unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitas.

Kontroliuoja, kaip paskolų komitetas, valdyba ir administracijos vadovas vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
Vertina unijos, jos valdybos, paskolų komiteto, finansinių išteklių kaupimą ir naudojimą, darbo apmokėjimą, finansinę būklę, teikia unijos visuotiniam narių susirinkimui valdybos, paskolų komiteto ataskaitas su savo išvadomis ir pasiūlymais.

Priima naujus narius į uniją;
Renka ir atšaukia administracijos vadovą;
Organizuoja ir šaukia visuotinius narių susirinkimus;
Rengia unijos darbo reglamentus, nustato įkainius už unijos teikiamas paslaugas;

Organizuoja ir vykdo unijos ūkinę finansinę veiklą;
Atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
Unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.

Nagrinėja unijos narių prašymus dėl paskolų, svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia siūlymus unijos administracijos vadovui bei valdybai.

Narystė

Tapkite kredito unijos Taupa
nariu jau šiandieną